Abstract


HALK OYUNCULARIN DANS ÖZ YETERLİLİĞİ VE ÖZ GÜVENİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışma ile, halk oyuncuların dans öz yeterlilik ve öz güvenleri arasındaki ilişkiyi incelenmek amaçlanmıştır. Halk dansları insanın yaşamında uzun zamandır var olan bir kavramdır. Bu kavram toplumdan topluma farklı figürler ile ifade ediliyor olsa bile temelde aynı amacı taşırlar. Bu araştırmada, mevcut durumun tespiti için nicel araştırma yöntemlerinden, İlişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bu doğrultuda çalışmamıza Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmada finale katılan ekipler evrenimizi oluşturmuştur. Online ortamda dansçılara ulaştırılan formlar 100 erkek 60 kadın toplam 160 kişi tarafından doldurulmuştur.  Araştırmada, veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan google formları aracılığıyla katılımcıların kişisel bilgilerinin dağılımını belirlemek için 5 soruluk kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Aynı zamanda Akın (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan özgüven ölçeği ve Turan (2016) tarafından geliştirilen dans öz-yeterlik ölçeği kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine Kolmogorov-Smirnov testi ile bakılmıştır. Elde edilen verilere frekans, yüzde tablolarına ek olarak ölçekler arasındaki ilişkiye Korelasyon analizi ile bakılmıştır. İki grup arasında ki karşılaştırmalar parametrik test olan bağımsız örneklem t tesi ile bakılmıştır. Sonuç olarak, dans özgeçmişi olan dansçıların öz güvenlerinde bir farklılık olmazken dans öz yeterliliklerinde özgeçmişi olan dansçıların daha yüksek skora sahip oldukları ortaya konmuştur. Bireylerin dans öz yeterlilikleri arttıkça aynı oranda öz güvenlerinin de arttığı da bir diğer sonucumuz olarak ortaya çıkmıştır.Keywords

Halk oyunları, dans, öz güven, öz yeterlilik.

References