Abstract


SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN UMUT DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Bu araştırma, Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin sürekli umut düzeylerinin incelenerek bazı değişkenler açısından karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler oluştururken, örneklem grubunu ise 113’ü erkek ve 61’i kadın olmak üzere toplan 174 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada katılımcıların demografik özelliklerini tespit etmek amacıyla araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu”, sürekli umut düzeylerini belirlemek için ise Snyder vd., (1995) tarafından geliştirilip; Tarhan & Bacanlı (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan 8’li Likert Tipi 12 madde ve 2 alt boyuttan (Alternatif Yollar Düşüncesi ve Eyleyici Düşünce) oluşan “Sürekli Umut Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada, katılımcıların demografik özelliklerini tespit etmek amacıyla tanımlayıcı test; cinsiyet, spor yapıyor musunuz ve yaptığınız spor türüne göre sürekli umut düzeylerini karşılaştırmak için bağımsız değişkenlerde T-Testi; yaş, sınıf ve ikametgâh yerine göre katılımcıların sürekli umut düzeylerinin karşılaştırılmasında ise One Way Anova Testi uygulanmıştır. Katılımcıların cinsiyet, yaş, spor yapıyor musunuz, spor türü ve ikametgâh yerinize göre sürekli umut düzeylerinin karşılaştırılmasında gruplar arasında anlamlı farklılıklara rastlanmamış (p>0,05), sınıf ve değişkenine göre sürekli umut düzeyi arasında anlamlı farklılıklara rastlanmış olup, 1. Sınıf öğrencilerinin 2. Sınıf ve 4. Sınıf öğrencilerine göre anlamlı düzeyde daha fazla ortalamaya sahip oldukları görülmüştür. (p<0,05). Yapılan analizlere göre, kadın öğrencilerin erkek öğrencilere oranla sürekli umut düzeylerinin daha yüksek olduğu, 18-20 yaş arası öğrencilerin 21-23 yaş arasındaki öğrencilere göre sürekli umut düzeylerinin daha yüksek olduğu ve 1. Sınıf da eğitim gören öğrencilerin 2. ve 4. Sınıfta ki eğitim gören öğrencilere göre sürekli umut düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.Keywords

Spor Bilimleri Fakültesi, Sürekli Umut, Spor.

References