Abstract


2017 İLKOKUL HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN ADAYI GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Hayat bilgisi dersi, ilkokul öğrencilerinin gerek okul yaşamlarında gerekse de günlük yaşamlarında gerekli birçok bilgi, beceri ve duyuşsal özellikleri onlara kazandıran bir derstir. Diğer derslerden farklı olarak, öğrencileri hem üst eğitim seviyelerindeki derslere hazırlar hem de onları nitelikli bir okul süreci ve günlük yaşam için donanımlı bireyler haline getirir. Bu denli önemli bir dersin öğretim programının da program geliştirme yaklaşımlarına uygun hazırlanmış olması, modern yöntem ve teknikler ile yaklaşımları içermesi ve günümüz eğitim anlayışını taşıması gerekmektedir. Bu önemden hareketle yapılan çalışmanın amacı, ‘İlkokul Hayat Bilgisi Dersi (1., 2. ve 3. sınıflar) Öğretim Programı ögelerinin, sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi’ şeklinde belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, son sınıfta öğrenim gören 40 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmış ve içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen en önemli bulgular, öğretmen adaylarının ilgili programın beceri ve değer kazandırma sürecinde gerekli ve yeterli yaklaşımları içermediği, bu konularda öğretmenlere gereken desteği sağlamadığı ve genel amaçlarla uyumluluk açısından bazı beceri ve değerlerin programa eklenmesi gerektiği yönündedir.Keywords

2017 hayat bilgisi dersi öğretim programı, öğretmen adayları, beceri, değer.

References