Abstract


PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK PSİKOLOJİK SERMAYENİ YORDAYAN DEĞİŞKENLER

Psikolojik sermaye, toplum yaşamında bireylerin içsel dünyalarında geliştirdikleri hayatta kalma stratejileri ve argümanları olarak nitelendirilebilir. Alan yazın incelendiğinde psikolojik sermaye, endüstriyel psikoloji alanında yapılan araştırmalara konu olurken, eğitsel psikoloji alanında ve akademik başarı hakkında yapılan çalışmalarda oldukça az yer almıştır.  Psikolojik sermaye, bireyin ekonomik ve sosyal birikintilerini, içinde yaşadığı topluma katabilme becerileri ile doğru orantılıdır. Akademik psikolojik sermaye ise bireyin psikolojik sermayesinin akademik hayatındaki becerilerine yansıma durumudur. Bir diğer ifadeyle, öğrencinin ödev yapma, ders çalışma, dersi dinleme ve/veya akademik hedeflere ulaşma çabaları sırasında meydana gelen risk ya da sorunlara karşı sergilediği tutum ve becerilerdir. Akademik psikolojik sermaye kavramı bireyin içsel dünyası ile ilgili olduğu gibi dışsal dünyasıyla da etkileşim halindedir. Bu araştırma kapsamında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik öğrencilerinin Akademik Psikolojik Sermaye düzeylerini yordayan değişkenleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu nedenle yapılan bu araştırma ilişkisel araştırma deseni türlerinden yordayıcı araştırma deseni üzerinden kurgulanmıştır. Çalışma 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde eğitim gören 214 PDR lisans öğrencileri üzerinden gerçekleştirilmiştir. Çalışamada Özen ve Türe (2022) tarafından geliştirilen Akademik Psikolojik Sermaye ölçeği kullanılmıştır. Bu çalışmada iki tür kümeleme analizi, bir de lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda il merkezinde yaşayan ve üst sosyo-ekonomik düzeyde yer alan PDR Lisans Öğrencilerinin yüksek APS’ye düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir. Bireyin içinde bulunduğu bağlam yoluyla geliştirdiği kültürel sermayesi; bireyin içsel dünyasında zorluklarla başa çıkma ve iyi oluş çabası anlamına gelen akademik psikolojik sermayesini yordayan önemli bir değişken olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuç kültürel sermayenin, bireylerin içsel dünyasında zorluklarla başa çıkma ve iyi oluş çabası anlamına gelen akademik psikolojik sermayesinin oluşmasında önemli katkısı olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Keywords

Akademik Psikolojik Sermaye, Kültürel Sermaye, PDR Lisans Öğrencileri

References