Abstract


ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİMİ FARKLILAŞTIRMAYI ZORLAŞTIRAN FAKTÖRLERE İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİ

Bu çalışmanın amacı, özel eğitim öğretmenlerinin öğretimin farklılaştırılmasını zorlaştıran faktörlere ilişkin algılarını belirlemektir. Araştırmaya Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan 117'si kadın, 66'sı erkek olmak üzere toplam 183 özel eğitim öğretmeni katılmıştır. Tekil tarama modelinde tasarlanan araştırmada veriler, Kişisel Bilgi Formu ve Öğretimi Farklılaştırmayı Zorlaştıran Faktörlere İlişkin Öğretmen Algı Envanteri ile toplanmıştır. Sonuç olarak, katılımcıların öğretimin farklılaştırılmasını zorlaştıran faktörlere ilişkin orta düzeyde bir zorluk algıladıkları belirlenmiştir. Sınıftaki Fiziksel Düzenlemeler boyutunda kadın katılımcılar erkek katılımcılara göre, ilkokul düzeyinde çalışan katılımcılar ise lise düzeyinde çalışan katılımcılara göre daha fazla zorluk algılamışlardır. Ayrıca, özel eğitim anaokulunda çalışan katılımcılar, özel eğitim meslek okulunda çalışan katılımcılara göre daha fazla zorluk algılamışlardır. Özel Eğitim Bölümü mezunu katılımcılar "Meslektaşlarla Uyum ve İşbirliği" ve "Aile ve Sosyal Çevre" boyutlarında daha fazla güçlük algılarken, "Öğretmen Eğitimi" boyutunda daha az güçlük algılamışlardır. Farklılaştırılmış öğretim konusunda daha önce eğitim almamış olan katılımcılar, bu konuda eğitim almış olan katılımcılara göre "Öğretmen Eğitimi" boyutunda daha fazla güçlük algılamışlardır. Uygulama ve ileri araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Farklılaştırılmış öğretim, öğretmen, özel eğitim öğretmeni, öğretmen eğitimi.

References