Yazım Kuralları

INTERNATIONAL JOURNAL of EDUCATION TECHNOLOGY and

SCIENTIFIC RESEARCHES  


YAYIN İLKELERİ

Dergimiz kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemelerin yayınlanacağı uluslararası, hakemli bilimsel online bir dergidir.

 • Dergi NisanAğustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda en az üç defa online olarak yayınlanır.
 • Dergide daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış çalışmalara yer verilir. Daha önce herhangi bir yerde yayınlandığı belirtilmediği ya da belirlenemediği için yayınlanan çalışmalar ile ilgili telif haklarına ilişkin doğabilecek hukuki sonuçlar tamamen yazar(lar)a aittir.
 • Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. 
 • Çalışmalar herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından desteklenmişse, bu kurum veya kuruluş çalışmada dipnot olarak belirtilmelidir.
 • Dergiye gönderilen çalışmalar en az iki hakemin değerlendirilmesine sunulur. Gerekli görüldüğü durumlarda çalışma ikiden fazla hakeme inceletilebilinir. Değerlendirme sürecinde yazar ve hakem bilgileri her iki taraf için de gizli tutulur.
 • Dergide makaleler çifte kör hakemlik süreciyle değerlendirilmektedir. Çife kör hakemlik sürecinde hakemler ve yazarlar birbirleri ile doğrudan iletişime geçemez. Değerlendirme ve hakem raporları dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte hakem tarafından gönderilen değerlendirme raporları ve yazar(lar) tarafından gönderilen düzeltilmiş metinler sisteme yüklenir ve taraflara editör aracılığıyla gönderilir. Çift taraflı kör-hakemlik çalışmaların tarafsız bir şekilde değerlendirmesine yardımcı olur. 
 • Yazar, hakemin ve kurulun belirttiği düzeltme önerilerini yerine getirmek zorundadır.
 • Yazar(lar) hakemlerin olumsuz görüşlerine karşı kanıt göstermek koşuluyla itiraz edebilirler. Bu itiraz incelenir ve gerekli görülürse farklı hakem görüşüne başvurulur. 
 • Çalışmaların yayınlanabilmesi için yazar(lar), Hakem ve Danışma Kurulu’nun görüş ve önerilerini dikkate almak zorundadırlar.
 • Makalelerin yayınlanması ile ilgili nihai karar yayın kuruluna aittir.
 • Dergide yayınlanması için gönderilen çalışmalar yayınlansın ya da yayınlanmasın iade edilmez.
 • Hakemler, makul süre içerisinde çalışmayı değerlendirmezler ise ilgili çalışma değerlendirilmek üzere farklı hakemlere gönderilebilir.
 • Dergide yayınlanan çalışmaların içeriğinden kaynaklanan yasal sorumluluklar, tamamen yazar(lar)ına aittir.  
 • Dergiye gönderilen çalışmaların etik kurallara uygun olması gerekmektedir. Dergimizde initihal programı olarak Turnitin kullanılmaktadır. İnitihal raporunda alıntılar %20 yi geçmemeli ve initihal raporu makaleyi sisteme "ek dosya" olarak yüklenmelidir.
 • Dergiye gönderilen yayınlanabilmesi için yazarların ORCID bilgilerini makalelerinde belirtmesi gerekmektedir.

 

YAZIM KURALLARI

Makaleler aşağıda belirtilen şekilde sunulmalıdır:

Yazı, Makale Takip Sistemi aracılığıyla, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderildikten sonra, aynı  sistemden hakem süreci takip edilebilir. Bu aşamadan sonra, düzeltmelerin yapılması için, bütün hakemlerden raporların gelmesi beklenmelidir. Çünkü yazarlar, sisteme bir kez düzeltme ekleyebilmektedirler. Bir hakemin istediği düzeltmeyi yapıp yazı sisteme eklendiğinde, sonraki aşamada ikinci bir hakemin de düzeltme istemesi durumunda istenen düzeltmeler yapılamayacaktır

Başlık: İçerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalı ve 12 punto ile koyu harflerle yazılmalıdır.

Yazar ad(lar)ı ve adresi: Yazının başlığının altında yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşıla­bilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazar adları, sistem yöneticisi tarafından görülebildiğinden, bu bilgiler, yazıya editör tarafından eklenecektir. Yazılar sisteme eklenirken, yazara ait herhangi bir bilginin yazıda yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, makaleyi inceleyecek hakemlere daha rahat hareket imkânı tanınması açısından önemlidir.

Öz: Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en fazla 200 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce öz  (Abstract) bulunmalıdır. Özün altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 3, en çok sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Öz metni 10 punto1 satır aralığıyla yazılmalıdır. Öz metinleri sağ ve soldan 1cm. içten yazılmalıdır.

Ana Metin: A4 boyutunda (29.7×21 cm.) kâğıtlara, MS Word programında, Calibri yazı karakteri ile 10 punto1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında 2.5 cm. boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmamalıdır. Makale metninde paragraf başı yapılmamalı, paragraf araları 1 satır (12 nk) boşluk bırakılarak belirginleştirilmelidir (Ofis'te Paragraf-Girinti ve Aralıklar-Aralık-Sonra-12 nk).

     Dipnotta yer alan bütün bilgiler 9 punto1 satır aralığıyla yazılmalıdır.

    Bölüm Başlıkları: Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir ve gerektiği takdirde başlıklar numaralandırılabilir.

    Tablolar ve Şekiller: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablolar metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır. Şekiller renkli baskıya uygun hazırlanmalıdır. Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır.

    Resimler: Yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde metin içerisindeki yerlerinde verilmelidir. Resim adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır. 

    Alıntı ve Göndermeler: Dergimize gönderilecek makalelerde aşağıdaki alıntı ve gönderme standartlarına uyulmalıdır. Bu kurallara uymayan çalışmalar, düzeltilmesi için yazarına iade edilecektir.  Metin içinde birkaç cümleyi geçen alıntılar, sağdan ve soldan 1 cm.  içte yazılmalıdır.

    Metnin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında, atıfta bulunulan kaynaklar soyadına göre sıralanmalıdır. Kaynakça için asılı paragraf biçimi uygulanmalıdır (Ofis'te Paragraf-Girinti ve Aralıklar-Girinti-Özel-Asılı Paragraf).

 

1) Belirli bir cümle, kavram ya da paragrafa gönderme;

……….. (Turan, 2005: 18).

2) Bir makale veya kitabın bütününe gönderme;

……….. (Ünal, 2006) veya  Ünal’ın (2006) belirttiği gibi ……..

3) Yazar sayısı iki olan yayına gönderme;

………. (Babayiğit  ve Ünal, 2012: 30–37)

4) Yazar sayısı ikiden fazla olan yayına gönderme;

.… (Yılmaz vd., 1991: 29) veya Yılmaz vd. (1991: 29) göre ……..

5) Aynı gönderme ayrı yayınlara yapıldığında;

……….. (Yıldız, 2009: 37-40; Çaylı, 2011: 30)

6) Aynı gönderme aynı yılda aynı yazarın iki yayına yapıldığında;

……….. (Kara, 2001a: 33-38; b:12-19)

7) Aynı yazarın iki ayrı yayınına gönderme;

……….. (Aksoy, 1994: 12; 2003: 38–40)

8) Soyadları aynı olan iki yazarın yayınına gönderme;

……….. (Erdem ve Erdem, 2006: 24)

9) Yazarı belli olmayan yayına gönderme (yayına başlığı yazılarak gönderme yapılır);

……….. (Pazarlama Kuramı, 2004: 23)

10) Anonim yayına gönderme;

……….. (Anonim, 1995: 58)

11) Görüşmeye gönderme;

………. (R. Turan, görüşme, 6 Haziran, 2008)

12) Gazetede yayınlanmış yazarsız makaleye gönderme;

………. (İhracatımız Geçen Yıla Oranla % 50 Arttı, Sabah, 10.03.2009)

13) Yazarı belli internet yayımlı makaleye gönderme;

……….. (Korkmaz, 2005)

14) Kuruma gönderme;

……….. (Türkiye İstatistik Kurumu, 2010)

15) Web adresine gönderme

…….(www.tdk.gov.tr, 2009)

16) Yayın tarihi belirsiz yayına gönderme;

………. (Uslu, t.y.: 15-24)

17) Makalelerde yararlanılan eserler, metnin sonunda yer alacak KAYNAKÇA bölümünde aşağıdaki şekilde belirtilmelidir:

1. Kaynakçada yalnızca yazıda gönderme yapılan kaynaklara yer verilmeli ve yazar soyadına göre alfabetik sıra izlemelidir.

 2. Bir yazarın birden çok çalışması aynı kaynakçada yer alacaksa yayın tarihine göre eskiden yeniye göre sıralanmalı, aynı yılda yapılan çalışmalar için “a,b,c…” ibareleri kullanılmalıdır.

Kitap
Akyol, H. (2007). Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Çeviri Kitap

İnalcık, H. (2003). Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ 1300-1600. Çev., Ruşen Sezer. İstanbul: YKY.

Dergi

Gündoğdu, C. (2002). Halvetiyye Tarikatı Şemsiye Kolu Meşâyihi ve Şemsî Dergâhı Son Post-Nişîni: Hüseyin Şemsi (GÜNGÖREN). EKEV Akademi Dergisi, 10, 53-71.

Kitapta Bölüm

Çelebioğlu, A. (1998). Muhtelif Şerhlere Göre Mesnevî’nin İlk Beytiyle İlgili Düşünceler. Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları (525). İstanbul: MEB Yayınları. 

Derleme Kitapta Makale

Hutchby, Ian (1991). “The Organization of Talk on Talk Radio.” Broadcast Talk. (Der.) Paddy Schannel. London: Sage. 154-178.

Dergide Makale

Çaplı, B. (2001). “Media Policies in Turkey Since 1990.” Kültür ve İletişim, 4(2): 45-55.

Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi

Arslan, Ş. (2006). Fıtrat Kavramı Çerçevesinde Eğitimde İnsanın Ne’liği Sorusu. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yayımlanmış Bildiri

Odman, A. E. (2003). “Karşılaştırmalı Ekonomi-Politik: Meksika’da Popülizm ve Türkiye’de Devletçilik”, 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 3-5 Aralık, Ankara. 

Yayımlanmamış Bildiri

Ekşi, H. (2002, Mayıs). Etkili Karakter Eğitimi Müfredatı İçin Stratejiler. 2000′li Yıllarda 1. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumunda sunulan poster bildiri, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.

Elektronik Kaynaklar

Kodish, B. I. (2003). What We Do With Language-What It Does With Us. ETC: A Review Of General Semantics, 60(1), 383-384. 06 Mart 2008 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.

 

NOT: Sayın Yazarlarımız,

1. Referanslarınızı gözden geçirmeniz ve  dergimizin yazım kurallarına uygunluğunu kontrol etmeniz gerekmektedir. Dergimizin yazım kurallarına uygun olarak  düzenlenmemiş makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.
2. Referanslar bölümünde dergimizde konu alanınızla ilgili yayınlanmış makalelerden yararlanmanızı önermekteyiz. Dergimiz sisteminde "Önceki Sayılar" bölümünden eski sayılarda yayınlanmış makalelere ulaşabilirsiniz.
3. Makalenizi dergimiz yazım kurallarına uygun olarak biçimlendirdikten emin olduktan sonra göndermenizi rica ederiz.


Çalışmalarınızda kolaylıklar diler, dergimize göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.