Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 7, Sayfalar 219 - 225 2018-12-31

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOSOSYAL DESTEK İHTİYAÇLARININ İNCELENMESİ

Birol ALVER [1]

7 44

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak ilkokul öğrencilerinin psikososyal ihtiyaçlarını çeşitli değişkenler ile birlikte incelemektir. Bu çalışmada, nitel araştırma tekniklerinden biri olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Örneklem (çalışma) grubu, 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında İstanbul ili Kağıthane ilçesi Cevdet Şamikoğlu İlkokulu’nda eğitim görmekte olan799 ilkokul öğrencisinden oluşmaktadır.

Araştırmada özetle şu bulgulara ve sonuçlara ulaşılmıştır: Araştırmaya katılan ilkokul öğrencilerinin 319’u (% 39.9) ikinci, 213’ü (% 26.7) üçüncü ve 267’si (% 33.4) dördüncü sınıfta öğrenim görmektedirler. Öğrencilerin 416’sı (% 52.1) kızlardan, 383’ü (% 47.9) ise erkeklerden oluşmaktadır. Sınıf öğretmenleri, genel akademik başarı açısından öğrencilerin 54’ünü (% 6.8) zayıf, 140’ını (% 17.5) orta, 199’unu (% 24.9) iyi ve 406’sını (% 50.8) ise pekiyi olarak değerlendirmektedirler. 

Sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre, araştırmaya katılan ilkokul öğrencilerinin;757’sinin (% 94.7) özel eğitim alma ihtiyacı yok iken 42’sinin (% 5.3) böyle bir ihtiyacı bulunmaktadır. 767’sinin (% 96) sürekli (süreğen) bir hastalığı yokiken32’sinin vardır. 793’ünün (% 92.2) geçirmiş olduğu büyük bir kaza yokken 6’sının (% .08) vardır.751’inin (% 94) dil ve konuşma sınırlılığı ya da problemi yok iken 48’inin (% 6)vardır.797’sinin (% 99.7) işitme sınırlılığı ya da problemi yok iken 2’sinin (% .03) vardır.768’inin (% 96.1) görme sınırlılığı ya da problemi yok iken 31’inin (% 3.9) vardır. Öğrencilerin 787’si (% 98.5) bedensel özellikleri ile genel olarak uyumlu iken 12’si (% 1.5) değildir.790’ı (% 98.9) genel olarak okula uykusunu almış olarak gelirken 9’u (% 1.1) bu konuda sorun yaşamaktadır.770’i (% 96.4) genel olarak düzenli ve sağlıklı beslenirken 20’si (% 3.6)bu konuda sorun yaşamaktadır.705’i (% 88.2) genel olarak derslerinde başarılı iken 94’ü (% 11.8) değildir. 751’i (% 94) sınıf içi eğitsel etkinliklere ilgi gösterirken, 48’i (% 6)bu etkinliklere ilgi göstermemektedirler. 705’inin (% 88.2) dikkati genel olarak normal iken 94’ü (% 11.8) dikkat konusunda sorunlar yaşamaktadır. 694’ünün (% 86.9) ders motivasyonları yeterli iken 105’i (% 14.1)bu konuda sorun yaşamaktadır.674’ü (% 84.4) verimli çalışabilirken 125’i (% 15.6)verimli çalışma yöntemlerini yeterince bilmemektedirler. 785’i (% 98.2) okula düzenli olarak devam ederken 14’ü (% 1.8) düzenli olarak devam etmemektedir. 734’ü (% 91.9) kendini genel olarak ifade edebilirken 69’u (% 8.1) kendini sağlıklı bir şekilde ifade edememektedir.706’sının (% 88.4) özgüveni yeterli iken 93’ü (% 11.6)bu konuda sorun yaşamaktadır.775’inin (% 97) nesne ya da kişi bağımlılığı yok iken 24’ünün (% 3) vardır. 789’u (% 98.7) okula karşı korku geliştirmezken 10’u (%1.3) bu korkuyu yaşamaktadır.754’ü (% 94.4) kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılırken 45’i (% 5.6)katılmamaktadır.757’si (% 94.7) akran veya siber zorbalık gibi davranışlar sergilemezken42’si (% 5.3)bu tür davranışları göstermektedirler. 766’sı (% 95.9) akran veya siber zorbalığa maruz kalmazken 33’ü (% 4.1) bu tür bir zorbalığa maruz kalmaktadır.747’ü (% 93.5) medya veya teknolojik araçları amacına uygun bir şekilde kullanabilirken 52’si (% 6.5) bu araçları amaçlarına uygun kullanamamaktadırlar.753’ü (% 94.2) ailesinin sosyo-ekonomik ve kültürel farklılıklarından olumsuz etkilenmezken46’sı (% 5.8) etkilenmektedir.759’unun (% 95)eğitimini olumsuz etkileyecek bir ailevi durumu yok iken 40’ının (% 5) vardır.


İlkokul öğrencileri
 • Akgül, Ö. (2017). Sosyal Rehabilitasyon Olarak Değnekçilerin Topluma Kazandırılmasında Psikososyal Destek Süreçlerinin Değerlendirilmesi (İstanbul Örneği). In ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies) (No. 3).
 • Alagraa, R., Abujaber, A., Chandra, P., & Doughty, J. (2015). Evaluating psychosocial support needs of female cancer patients in the State of Qatar. Qatar medical journal, 4.
 • Aldaz, B. E., Treharne, G. J., Knight, R. G., Conner, T. S., & Perez, D. (2017). Oncology healthcare professionals’ perspectives on the psychosocial support needs of cancer patients during oncology treatment. Journal of health psychology, 22(10), 1332-1344.
 • Alver, B. (2018). İlkokullarda Yetiştirme Programı Psikososyal Destek Rehberi, Ankara: MEB Yayınları,
 • Corines, M. J., Hamilton, J. G., Glogowski, E., Anrig, C. A., Goldberg, R., Niehaus, K., ... & Ahsraf, A. (2017). Educational and Psychosocial Support Needs in Lynch Syndrome: Implementation and Assessment of an Educational Workshop and Support Group. Journal of genetic counseling, 26(2), 232-243.
 • Ekiz, D. (2003) Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metodlarına Giriş, 1. Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gökçen, C., & Köylü, R. (2011). Acil Servisten Intihar Girisimi Nedeniyle Psikososyal Destek Birimine Yönlendirilen 18 Yas Alti Olgularin Degerlendirilmesi/Evaluation of Cases Under 18 Years Admitted for Attempted Suicide to the Emergency Service and Transferred to the Psychosocial Support Unit. Journal of Academic Emergency Medicine, 10(1), 18.
 • Hyun, Y. G., Alhashemi, A., Fazelzad, R., Goldberg, A. S., Goldstein, D. P., & Sawka, A. M. (2016). A systematic review of unmet information and psychosocial support needs of adults diagnosed with thyroid cancer. Thyroid, 26(9), 1239-1250.
 • Karaca, A., & Durna, Z. (2018). Epilepsili Hastalarda Psikososyal Destek. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(1), 218-225.
 • Köse, A., Eraybar, S., Köse, B., Köksal, Ö., Aydin, S. A., Armagan, E., & Özdemir, F. (2012). Patients Over the Age of 15 Years Admitted for Attempted Suicide to the Emergency Department and the Psychosocial Support Unit/Acil Servise Intihar Girisimi Nedeniyle Basvuran 15 Yas Üstü Hastalar ve Psikososyal Destek Birimi. Journal of Academic Emergency Medicine, 11(4), 193.
 • Özbesler, C., & Duyan, V. (2010). Okul ortamlarında sosyal hizmet. Eğitim ve Bilim, 34(154).
 • Özkan, S. (2006). Kanserde psikososyal destek ve psikoonkoloji. Turkiye Klinikleri Journal of Internal Medical Sciences, 2(10), 20-25.
 • Şavur, E., & Tomas, S. A. (2010). Terör olayları sonrasında psikososyal destek hizmetleri. Kriz Dergisi, 18(1), 45-58.
 • Topuz, S., Ülger, Ö., Elbasan, B., Yakut, H., & Ayhan, Y. (2014). Türkiye’de farkli engellere sahip çocuklarin annelerinin yaşam kalitesinin ve psikososyal destek ihtiyaçlarinin araştirilmasi: pilot çalişma. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi/Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, 2(25), 1-9.
 • Whitlatch, C. J., & Orsulic-Jeras, S. (2018). Meeting the informational, educational, and psychosocial support needs of persons living with dementia and their family caregivers. The Gerontologist, 58(suppl_1), S58-S73.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Güncelleştirilmiş Geliştirilmiş 5. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Birol ALVER (Sorumlu Yazar)
Kurum: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ijetsar501059, journal = {International Journal of Education Technology and Scientific Researches}, issn = {2587-0238}, address = {Ayşe Burcu ULUSOY}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {219 - 225}, doi = {}, title = {İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOSOSYAL DESTEK İHTİYAÇLARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {ALVER, Birol} }
APA ALVER, B . (2018). İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOSOSYAL DESTEK İHTİYAÇLARININ İNCELENMESİ. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 3 (7), 219-225. Retrieved from http://www.ijetsar.com/issue/42215/501059
MLA ALVER, B . "İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOSOSYAL DESTEK İHTİYAÇLARININ İNCELENMESİ". International Journal of Education Technology and Scientific Researches 3 (2018): 219-225 <http://www.ijetsar.com/issue/42215/501059>
Chicago ALVER, B . "İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOSOSYAL DESTEK İHTİYAÇLARININ İNCELENMESİ". International Journal of Education Technology and Scientific Researches 3 (2018): 219-225
RIS TY - JOUR T1 - İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOSOSYAL DESTEK İHTİYAÇLARININ İNCELENMESİ AU - Birol ALVER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Education Technology and Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 219 EP - 225 VL - 3 IS - 7 SN - 2587-0238- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Education Technology and Scientific Researches İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOSOSYAL DESTEK İHTİYAÇLARININ İNCELENMESİ %A Birol ALVER %T İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOSOSYAL DESTEK İHTİYAÇLARININ İNCELENMESİ %D 2018 %J International Journal of Education Technology and Scientific Researches %P 2587-0238- %V 3 %N 7 %R %U
ISNAD ALVER, Birol . "İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOSOSYAL DESTEK İHTİYAÇLARININ İNCELENMESİ". International Journal of Education Technology and Scientific Researches 3 / 7 (Aralık 2019): 219-225.