Year 2018, Volume 3, Issue 6, Pages 99 - 125 2018-08-30

ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ BEŞİNCİ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Hasan Güner Berkant [1] , Ali İncecik [2]

86 207

Bu araştırmada, ortaokul matematik dersi beşinci sınıf öğretim programının matematik öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modelinden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Türkoğlu ilçelerindeki ortaokulların beşinci sınıflarında matematik dersi veren 126 matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada öğretmenlerin ortaokul matematik dersi beşinci sınıf öğretim programının değerlendirilmesine yönelik görüşlerini belirlemek için “Program Değerlendirme Anketi” uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; öğretmenlerin öğretim programına yönelik hem olumlu hem de olumsuz görüşlerine sahip iken programın geneline yönelik görüşlerinde ise kararsız kaldıkları belirlenmiştir. Kadın öğretmenlerin programın bazı özelliklerine yönelik görüşlerinin erkek öğretmenlere göre daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Öğretmenler, öğrenci velilerinin programın özelliklerini bilmediklerini ve benimsemediklerini, öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyinin programın uygulanması için yeterli olmadığını ve programın ülke genelindeki her okulda uygulanabilecek düzeyde olmadığını düşündükleri belirlenmiştir. Bu durum ortaokul matematik dersi beşinci sınıf öğretim programının eksik yönlerinin olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bu bağlamda öğretmenlerin programın yapısı, felsefesi, programın dayandığı ilkeler, programın öğretme-öğrenme yaklaşımı, ölçme ve değerlendirme teknikleri hakkında bilgilendirilmeleri ve öğretim programını daha iyi tanımalarını sağlamak ve programa ilişkin genel görüşlerini olumlu yönde geliştirebilmek için uzmanlar tarafından kapsamlı bir hizmet içi eğitime alınmaları önerilmiştir. 

Ortaokul matematik dersi öğretim programı, program değerlendirme, öğretmen görüşleri
 • Adıgüzel, A. (2009). Yenilenen ilköğretim programının uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunlar. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(17), 77-94.
 • Aksu, H. H. (2008). Öğretmenlerin yeni ilköğretim matematik programına ilişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-10.
 • Amit, M. ve Fried, M. N. (2008). The complexities of change: Aspects of reform and reform research in mathematics education. In L. English (Ed.), Handbook of International Research in Mathematics Education, 2nd Edition (pp. 385-414). New York: Routledge.
 • Anılan, H. ve Sarıer, Y. (2008). Altıncı sınıf matematik öğretmenlerinin matematik dersi öğretim programının alt boyutlarına ilişkin görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 35-45.
 • Arda, D. (2009). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin 2005 öğretim programı ekseninde ölçme ve değerlendirme alanındaki yeterlilik ve görüşlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Bal, A. P. (2008). Yeni ilköğretim matematik öğretim programının öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 53-68.
 • Belet, D. Ş. (1999). İlköğretim kurumlarında uygulanan hayat bilgisi programının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Berkant, H. G. ve Karakuş, M. (2007). The evaluation of primary school teachers’ views on the application of constructivist learning based primary school curriculum in Turkey: Adana city sample. 9th International Conference on Education, Athens, Greece, 28-29 May 2007 (s.269-285).
 • Bilen, N. (2015). Ortaokul matematik dersi beşinci sınıf öğretim programının öğretmen görüşlerine göre matematiksel model ve modelleme açısından incelemesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Bolat Soycan, S. (2006). 2005 yılı ilköğretim 5. sınıf matematik programının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Budak, M. (2011). 2005 ilköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzincan.
 • Butakın, V. ve Özgen, K. (2007). Yeni ilköğretim matematik dersi öğretim programının (4. ve 5. sınıf) uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 82-94.
 • Bümen, N.T, Çakar, E. ve Yıldız, E. (2014). Türkiye’de öğretim programına bağlılık ve bağlılığı etkileyen etkenler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(1), 203-228.
 • Büyükkaragöz, S. (1997). Program geliştirme: Kaynak metinler. Ankara: Öz Eğitim Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2010). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Checkley, K. (2006). The essentials of mathematics K-6: Effective curriculum, ınstruction and assessment. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Doğan, O. (2012). Türkiye’de ilköğretim matematik eğitim programı: Eleştirel söylem analizi. Doktora Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Drake, C. ve Sherin, M. G. (2006). Practicing change: Curriculum adaptation and teacher narrative in the context of mathematics education reform. Curriculum Inquiry, 36(2), 153–187.
 • Dursun, Ş. ve Dede, Y. (2004). Öğrencilerin matematikte başarısını etkileyen faktörler: Matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 217-230.
 • Duru, A. ve Korkmaz, H. (2010). Öğretmenlerin yeni matematik programı hakkındaki görüşleri ve program değişim sürecinde karşılaşılan zorluklar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 67-81.
 • Erdal, H. (2007). 2005 ilköğretim matematik programı ölçme değerlendirme kısmının incelenmesi (Afyonkarahisar ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Erden, M. (1998). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Erden, M. (2011). Eğitim bilimlerine giriş. Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Goldsmith, T. L. ve Mark, J. (1999). What is a Standarts-based Mathematics Curriculum. Educational Leadership, 57(3), 40-44.
 • Gömleksiz, M. N. (2005). Yeni ilköğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 339-384.
 • Gözütok, F. D. (2005). Program değerlendirme. M. Gültekin (Ed.), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (175-190). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Gültekin, M. (2008). Eğitim bilimine giriş. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını (No: 1825).
 • Hürsen, Ç. (2007). İlköğretim 4. ve 5. sınıf fen ve teknoloji, matematik ve sosyal bilgiler öğretim programlarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yakındoğu Üniversitesi Eğitim Enstitüsü, Lefkoşe.
 • İşman, A. ve Eskicumalı, A. (2003). Eğitimde planlama ve değerlendirme. Ankara: Değişim Yayıncılık.
 • İzci, E. ve Göktaş, Ö. (2014). Matematik öğretmenlerinin 5. sınıf matematik dersi öğretim programına ilişkin görüşleri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 41, 317-328.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kay, O. (2007). Yeni 2005 ilköğretim matematik öğretim programının veli görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Keleş, Ö. (2008). Yeni ilköğretim matematik dersi programı hakkında sınıf ve ilköğretim matematik öğretmenlerin görüşlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kilpatrick, J. (2009). The mathematics teacher and curriculum change. PNA, 3(3), 107- 121.
 • Korkmaz, İ. (2006). Yeni ilköğretim programının öğretmenler tarafından değerlendirilmesi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiri Kitabı, II. Cilt (s. 249-259). Ankara: Kök Yayıncılık.
 • MEB. (2013). Ortaokul matematik dersi 5-8. sınıflar öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayınları.
 • MEB. (2015). Ortaöğretim matematik dersi (9, 10, 11 ve 12.sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Mercan, Z. (2011). İlköğretim matematik dersi öğretim programının eğitim durumu boyutunun öğretmen ve öğrenci görüşleri açısından değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
 • Meşin, D. (2008). Yenilenen altıncı sınıf matematik öğretim programının uygulanması sürecinde öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Nacar, N. (2015). Ortaokul 5. sınıf matematik dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi (Ankara ili örneği). Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özdemir, M. S. (2009). Eğitimde Program Değerlendirme ve Türkiye’de Eğitim Programlarını Değerlendirme Çalışmalarının İncelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 126–149.
 • Peretz, D. (2006). Enhancing reasoning attitudes of prospective elementary school mathematics teachers. Journal of Mathematics Teacher Education, 9(4), 381-400.
 • Saban, A. (2000). Öğretme-öğrenme süreci. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Sağlam, M. (2008). Eğitim ve öğretim programlarının kapsamı. K. Selvi (Ed.), Öğretim İlke ve Yöntemleri (19-42) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Sarıer, Y. (2007). Altıncı sınıf matematik öğretmenlerinin matematik dersi öğretim programına ilişkin görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Şimşek, A. (2012). Araştırma modelleri. A. Şimşek (Ed.) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (80-106). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını (No: 2653).
 • Taşçı, Ö. (2004). İlköğretim II. kademe matematik programının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Taşdemir, C. (2009). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları: Bitlis örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 89-96.
 • Tomal, N. ve Şenol, E. (2007). Lise 1. sınıf coğrafya öğretim programının öğretmenlerce değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 36(175), 67-96.
 • Toptaş, V. (2006). İlköğretim matematik dersi (1-5) öğretim programının uygulanmasında sınıf öğretmelerinin karşılaştıkları sorunlarla ilgili görüşleri. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiri Kitabı, II. Cilt (s. 277-285). Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Tuncer, M. ve Berkant, H. G. (2012). İlköğretim ve ortaöğretim programlarının öğretmen görüşleri açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 22-39.
 • Uşun, S. ve Karagöz, E. (2009). İlköğretim II. kademe matematik dersi öğretim programının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 101-116.
 • Varış, F. (1998). Temel kavramlar ve program geliştirmeye sistematik yaklaşım. A. Hakan (Ed.), Eğitim Bilimlerinde Yenilikler (2-19). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları (No: 1016).
 • Yenilmez, K. ve Ata, A. (2013). Matematik okuryazarlığı dersinin öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı özyeterliğine etkisi. International Journal of Social Science, 6(2), 1803-1816.
 • Yılmaz, T. (2006). Yenilenen 5. sınıf matematik programı hakkında öğretmen görüşleri (Sakarya ili örneği). Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0725-6036
Author: Hasan Güner Berkant (Primary Author)
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3485-9425
Author: Ali İncecik
Country: Turkey


Bibtex @research article { ijetsar434240, journal = {International Journal of Education Technology and Scientific Researches}, issn = {2587-0238}, address = {Ayşe Burcu ULUSOY}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {99 - 125}, doi = {}, title = {ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ BEŞİNCİ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Berkant, Hasan Güner and İncecik, Ali} }
APA Berkant, H , İncecik, A . (2018). ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ BEŞİNCİ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 3 (6), 99-125. Retrieved from http://www.ijetsar.com/issue/40311/434240
MLA Berkant, H , İncecik, A . "ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ BEŞİNCİ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". International Journal of Education Technology and Scientific Researches 3 (2018): 99-125 <http://www.ijetsar.com/issue/40311/434240>
Chicago Berkant, H , İncecik, A . "ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ BEŞİNCİ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". International Journal of Education Technology and Scientific Researches 3 (2018): 99-125
RIS TY - JOUR T1 - ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ BEŞİNCİ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Hasan Güner Berkant , Ali İncecik Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Education Technology and Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 99 EP - 125 VL - 3 IS - 6 SN - 2587-0238- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Education Technology and Scientific Researches ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ BEŞİNCİ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ %A Hasan Güner Berkant , Ali İncecik %T ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ BEŞİNCİ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2018 %J International Journal of Education Technology and Scientific Researches %P 2587-0238- %V 3 %N 6 %R %U
ISNAD Berkant, Hasan Güner , İncecik, Ali . "ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ BEŞİNCİ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". International Journal of Education Technology and Scientific Researches 3 / 6 (August 2018): 99-125.