Year 2018, Volume 3, Issue 6, Pages 154 - 166 2018-08-30

Aday Öğretmenlerin Üniversite Yaşam Kalitesine Yönelik Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
The Investigation of Candidate Teachers' Opinions towards Quality of Life at University in terms of Different Variables

SONER ARIK [1] , Necmettin Kürtül [2] , Mustafa Özdere [3]

34 82

Kalite kavramının tarihi, insanın üretim faaliyetleri kadar eskidir. Küreselleşme ve ülkeler arasındaki etkileşimin artması sonucunda kalite de rekabetçi bir unsur haline gelmiştir. Kalite, girdi, süreç, ürün ve çıktı kavramlarını kapsar. Üniversite eğitimine söz konusu olduğunda, öğrencilerinin kampüs hayatının birçok yönüne odaklanmaktadır, gereksinimlerin ve isteklerinin ölçülmesi, eğitim planlamasında toplum ve ülke ile birlikte dikkate alınması gereken temel unsurlar arasındadır. Eğitimde kalite düzeyinin arttırılması, öğretim elemanları, öğrenciler, yöneticiler ve materyaller arasındaki etkileşimin yanı sıra sosyal, fiziksel ve finansal fırsatlar da dâhil olmak üzere, girdi ve çıktı arasındaki tüm süreçle ilgili tüm boyutları ele alan bütünsel bir yaklaşımı gerektirmektedir. Bu durumda, eğitim ve öğretimde artan nitelik, söz konusu unsurlarda en iyiye ulaşmayı amaçlamaktadır. Üniversite yaşamı hem eğitimin boyutlarını, hem de öğrencilere sunulan sosyal olanaklar ve yönetim süreçlerine katılım gibi farklı boyutları da içermektedir. Tanımlayıcı olan bu çalışmada, Doğanay ve Sarı (2004) tarafından geliştirilen, yukarıda belirtilen boyutları olan “Üniversite Ölçeğinde Yaşam Kalitesi” ile veriler gönüllü olarak toplanmıştır ve kişisel bilgiler araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Araştırmanın amacı, aday öğretmenlerin üniversite yaşam kalitesi ile ilgili algılarının farklı değişkenler açısından anlamlı farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Araştırmaya, 2017-18 akademik yıllında bir devlet üniversitesindeki bir fakültede farklı bölümlerde öğrenim gören 1133 kadın ve 512 erkek öğrenci dâhil edilmiştir. Ancak, öğrencilerin okul tercih sırası, bölüm, konaklama türü ve gelir düzeyi açısından yaşam kalitesi algıları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Çalışmanın bulguları ilgili alan yazın içerisinde tartışılmış ve buna göre çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

The history of the quality concept is as old as the production activities of man. As a result of the globalization and increasing interaction between countries, quality has also become a competitive element. Quality includes the concepts of input, process, product and output. As for university education, it focuses on the many aspects of university students' campus life, measuring their needs and desires, which are among the basic components to be considered in the educational planning together with those of the community and the country. Increasing the level of quality in education requires a holistic approach dealing with all the dimensions within the whole process between input and output, including social, physical and financial opportunities besides the interaction between lecturers, students, administrators and materials. In this case, increasing quality in education and training requires that it aim to reach the best in the mentioned elements. The main purpose of higher education institutions is to raise competitive individuals in both national and international context, which has made students’ level of satisfaction in university life more important. The university life includes not only the dimensions of education but also the different dimensions such as social opportunities offered to students and participation in the processes of management. In this study, which is a descriptive one, the data were collected on voluntary basis through the "Quality of Life in University Scale", which contains the dimensions mentioned above, developed by Doğanay and Sarı (2004) and the personal information form developed by the researchers. The aim of the study is to find out whether or not candidate teachers’ perceptions about the quality of university life differ significantly in terms of different variables. 1133 female and 512 male students studying at different departments in a Faculty of Education at a state university during 2017-18 scholar years were included in the study. In the study, no significant difference was found in terms of gender. However, significant differences were found between the students’ perceptions of quality of life in terms of school preference order, department, type of accommodation and income level. The findings of the study were discussed within the related literature and several recommendations were made accordingly.

 • Abdel-Khalek, A., M. (2010). “Quality of Life, Subjective Well-being and Religiosity in Muslim College Students”. Quality of Life Research, 19(8): 1133-1143.
 • Alaca, F. (2011). İki Dilli Olan ve Olmayan Öğrencilerde Okul Yaşam Kalitesi Algısı ve Okula Aidiyet Duygusu İlişkisi [The Relationship between Perceptions of Quality of School Life and Sense of School Belonging among Bilingual and Monolingual Students]. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Altas, D. (2006). “Üniversite Öğrencileri Memnuniyet Araştırması [University Students’ Satisfaction Research]”. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. 11(1): 439-458.
 • Argon, T., & Kösterelioğlu, M. A. (2009). “Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yaşam Kalitesi ve Fakülte Kültürüne İlişkin Algıları”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(30): 43-61.
 • Barutcu-Yildirim, F., Yerin-Guneri, O. & Capa-Aydin, Y. (2015). “Üniversite Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeyi ve Ilişkili Değişkenler [University Students’ Satisfaction Level and Related Variables]”. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(2): 521-533.
 • Ciftci Aridag, N., Aydin M. & Aydin R. (2018). “Undergraduate Students' Satisfaction Levels on the Quality of Faculty Life”. Eurasian Journal of Educational Research, 73: 1-20, DOI: 10.14689/ejer.2018.73.1
 • Cha, K. H. (2003). ”Subjective Well-being among College Students”. Social Indicators Research, 62(1): 455-477.
 • Chow, H.P.H. (2005). “Life Satisfaction among University Students in a Canadian Prairie City: A Multivariate Analysis”. Social Indicators Research, 70(2): 139-150.
 • Clifton, R. A., Perry, R.P., Stubbs, C.A. & Roberts, L.W. (2004). “Faculty Environments, Psychosocial Dispositions and the Academic Achievement of College Students”. Research in Higher Education, 45(8): 801-828.
 • Cohen, E.H., Clifton, R.A. & Roberts, L.W. (2001). “The Cognitive Domain of the Quality of Life of University Students: A Re-analysis of an Instrument”. Social Indicators Research, 53(1): 63-77.
 • Cokluk-Bokeoglu, O. & Yilmaz, K. (2007). “Üniversite Öğrencilerinin Fakülte Yaşamının Niteliğine Ilişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi [Analysis of University Students’ Views about the Quality of Faculty Life Using Various Variables]”. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(2): 179-204.
 • Doganay, A & Sarı, M (2004). Öğrencilerin Üniversitedeki Yaşam Kalitesine İlişkin Algılarının Demokratik Yaşam kültürü Çerçevesinde Değerlendirilmesi. International Democracy Education Symposium, Çanakkale 18 Mart University, Çanakkale.
 • Diener, E., Emmons, R.A., Larsen & R.J., Griffin, S. (1985). “The Satisfaction with Life Scale”. Journal of Personality Assessment, 49(1): 71-75.
 • Egelioglu, N., Arslan, S. & Bakan, G. (2011). “Hemşirelik Öğrencilerinin Memnuniyet Durumlarının Akademik Başarıları Üzerine Etkisi [The Effect of Satisfaction Status of Nursing Students on Their Academic Achievement]”. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 13(1): 14-24.
 • Erdogan, E. & Bulut, E. (2015). “İşletme Bölümü Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması [Investigation of Factors That Affect Satisfaction Levels of Business Students]”. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11(26): 151-170.
 • Ergen, H. (2013). Türkiye’de Eğitimde Planlama Yaklaşımları ve Kullanılan Eğitim Göstergeleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2): 151-167.
 • Filippo, C. L. (2004). “Reflections on Quality of Life as a College Concern to Facilitate Success of Students Who Are Deaf”. TCT Education of Disabilities, 3(1): 11-23.
 • Grace, B. Y., & Ji-Hyun, K. (2008). “Testing the Mediating Effect of the Quality of College Life in the Student Satisfaction and Student Loyalty Relationship”. Applied Research in Quality of Life, 3(1): 1-21.
 • Grace, Y., & Lee, D.-J. (2008). “A Model of Quality of College Life (QCL) of Students in Korea”. Social Indicators Research, 87(2): 269-285.
 • Haliloglu-Tatli, Z., Kokoc, M. & Karal, H. (2011). “Satisfaction State of Computer Education and Instructional Technologies Students: Karadeniz Technical University Case”. Elementary Education Online, 10(3): 836-849.
 • Haron, H. et. al (2015). Determinants of Quality of Life and Quality of University Life in Malaysia Public University. AIP Conference Proceeding: 1643, 505-511. doi:10.1063/1.4907486
 • Kangal, A. (2012). “Üniversite Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”. E-international journal of educational research, 3(1): 16-32.
 • Kuldip, S., Augustine, E. C. & Mahgar S. B. S. (2010). Quality of University Life for UITM Students. 2010 International Conference on Science and Social Research (CSSR) 978-1-4244-8986-2/10 ©2010 IEEE
 • Low, L. (2000). Are College Students Satisfied? A National Analysis of Changing Expectations. New agenda series [TM]. Indianapolis: USA Group Inc.
 • Maidinsah, H. & Sari, M. M. (2016). “Quality of University Life (QUL): A Case Study of Malay Students”. Journal of Discovering Mathematics, (34)2: 15-21.
 • Michalos, A., C. & Orlando, J., A. (2006). “A Note on Student Quality of Life”. Social Indicators Research, 79: 51-59.
 • Nordenfelt, L. (1993). Quality of Life, Health and Happiness. Vermont: Ashgate Publishing Company.
 • Ng, S. L. (2005). “Subjective Residential Environment and Its Implications for Quality of Life among University Students in Hong Kong”. Social Indicators Research, 71(1): 467-489.
 • Nussbaum, M., C. & Sen., A., K. (1993). The Quality of Life. World Institute for Development Economics Research. Oxford (England): Clarendon Press.
 • Ozdemir, S., Kilic, A.Ç., Ogdem, Z. & Er, E. (2013). “Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Fakülte Yaşamının Niteliğine İlişkin Memnuniyet Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi [Examination of the Satisfaction Levels of Students in Faculty of Education on the Quality of Faculty Life According to Different Variables]”. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (3): 228-235.
 • Peng, P.J. & Abu Samah, A.J. (2006). “Measuring Students’ Satisfaction for Quality Education in E-Learning University”. UNITAR E-Journal, 2(1): 11-21. doi:10.1.1.512.7710
 • Roberts, L.W. & Clifton, R.A. (1992). “Measuring the Affective Quality of Life of University Students: The Validation of an Instrument”. Social Indicators Research, 27(2): 113-137.
 • Seyle, H. (1974). The Stress of Life. New York: Mc Graw Hill.
 • Sirgy, M. J., Grezeskowiak, S., & Rahtz, D. (2007). “Quality of College Life (QCL) of Students: Developing and Validating a Measure of Well-being”. Social Indicators Research, 80(2): 343-360.
 • Sirgy, M. J., Lee, D.-J., Grzeskowiak, S., Grace, B. Y., Webb, D., El-hasan, K. & Kuruüzüm, A. (2010). “Quality of College Life (QCL) of Students: Further Validation of a Measure of Well-being”. Social Indicators Research, 99: 375-390.
 • Topsakal, Y. & İplik, F.N. (2013). “Üniversite Öğrencilerinin Kalite Algıları ile Memnuniyet ve Tavsiye Etme Düzeyleri Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma [A Research on Determining the Relationship between Quality Perceptions of University Students with the Level of Satisfaction and Recommendation]”. Cag University Journal of Social Sciences, 10(2): 82-94.
 • Tinto, V. (1987). Leaving College: Rethinking the Causes and Cures of Student Attrition. Chicago: University of Chicago Press.
 • Unalan, D., Celikten, M., Soyuer, F., & Öztürk, A. (2008). “Quality of Life in Turkish University Students and Its Relationship to Levels of State-Trait Anxiety”. Social Behaviour and Personality, 36(3): 417-424.
 • Uzgoren, N. & Uzgoren, E. (2011). “Dumlupınar Üniversitesi lisans öğrencilerinin memnuniyetini etkileyen bireysel özelliklerin istatistiksel analizi-Hipotez”. DergiPark Akademik, 10(3): 836-849.
 • Vaez, M., Kristenson, M., & Lafamme, L. (2004). “Perceived Quality of Life and Self-rated Health among First-year University Students”. Social Indicators Research, 68(2): 221-234.
 • Yu, G. & Lee, D.J. (2008). “A Model of Quality of College Life (QCL) of Students in Korea”. Social Indicators Research, 87(2): 269-285.
Primary Language en
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5338-9238
Author: SONER ARIK (Primary Author)
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0355-4071
Author: Necmettin Kürtül (Primary Author)
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7535-9024
Author: Mustafa Özdere (Primary Author)
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Bibtex @research article { ijetsar433871, journal = {International Journal of Education Technology and Scientific Researches}, issn = {2587-0238}, address = {Ayşe Burcu ULUSOY}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {154 - 166}, doi = {}, title = {The Investigation of Candidate Teachers' Opinions towards Quality of Life at University in terms of Different Variables}, key = {cite}, author = {ARIK, SONER and Kürtül, Necmettin and Özdere, Mustafa} }
APA ARIK, S , Kürtül, N , Özdere, M . (2018). The Investigation of Candidate Teachers' Opinions towards Quality of Life at University in terms of Different Variables. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 3 (6), 154-166. Retrieved from http://www.ijetsar.com/issue/40311/433871
MLA ARIK, S , Kürtül, N , Özdere, M . "The Investigation of Candidate Teachers' Opinions towards Quality of Life at University in terms of Different Variables". International Journal of Education Technology and Scientific Researches 3 (2018): 154-166 <http://www.ijetsar.com/issue/40311/433871>
Chicago ARIK, S , Kürtül, N , Özdere, M . "The Investigation of Candidate Teachers' Opinions towards Quality of Life at University in terms of Different Variables". International Journal of Education Technology and Scientific Researches 3 (2018): 154-166
RIS TY - JOUR T1 - The Investigation of Candidate Teachers' Opinions towards Quality of Life at University in terms of Different Variables AU - SONER ARIK , Necmettin Kürtül , Mustafa Özdere Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Education Technology and Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 154 EP - 166 VL - 3 IS - 6 SN - 2587-0238- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Education Technology and Scientific Researches The Investigation of Candidate Teachers' Opinions towards Quality of Life at University in terms of Different Variables %A SONER ARIK , Necmettin Kürtül , Mustafa Özdere %T The Investigation of Candidate Teachers' Opinions towards Quality of Life at University in terms of Different Variables %D 2018 %J International Journal of Education Technology and Scientific Researches %P 2587-0238- %V 3 %N 6 %R %U
ISNAD ARIK, SONER , Kürtül, Necmettin , Özdere, Mustafa . "The Investigation of Candidate Teachers' Opinions towards Quality of Life at University in terms of Different Variables". International Journal of Education Technology and Scientific Researches 3 / 6 (August 2018): 154-166.