Year 2018, Volume 3, Issue 6, Pages 74 - 98 2018-08-30

EVALUATION OF 2017 PRIMARY SCHOOL LIFE SCIENCE LESSON CURRICULUM ACCORDING TO OPINIONS OF TEACHER CANDIDATES
2017 İLKOKUL HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN ADAYI GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Barış Çaycı [1]

94 179

Life science course brings to elementary school students knowledge, skills and emotional characteristics. Unlike other courses, prepares students for the course in the upper levels of education. It also makes them a qualified school process and equipped individuals for daily life. Such an important curriculum should be prepared in accordance with program development approaches. It also needs to incorporate modern methods and techniques and approaches and carry out the current understanding of education. The aim of the study was determined to evaluate of 2017 primary school life science lesson curriculum according to opinions of teacher candidates. The study group of the study is composed of 40 class teacher candidates who are studying in the last semester. The data were collected through a semi-structured interview form prepared by the researcher. These data were also evaluated by means of content analysis. The most important findings obtained as a result of the research are that the program does not have the necessary and sufficient approaches in the skills and values acquisition process, that teachers do not provide the necessary support and some skills and values should be added to the program.

Hayat bilgisi dersi, ilkokul öğrencilerinin gerek okul yaşamlarında gerekse de günlük yaşamlarında gerekli birçok bilgi, beceri ve duyuşsal özellikleri onlara kazandıran bir derstir. Diğer derslerden farklı olarak, öğrencileri hem üst eğitim seviyelerindeki derslere hazırlar hem de onları nitelikli bir okul süreci ve günlük yaşam için donanımlı bireyler haline getirir. Bu denli önemli bir dersin öğretim programının da program geliştirme yaklaşımlarına uygun hazırlanmış olması, modern yöntem ve teknikler ile yaklaşımları içermesi ve günümüz eğitim anlayışını taşıması gerekmektedir. Bu önemden hareketle yapılan çalışmanın amacı, ‘İlkokul Hayat Bilgisi Dersi (1., 2. ve 3. sınıflar) Öğretim Programı ögelerinin, sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi’ şeklinde belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, son sınıfta öğrenim gören 40 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmış ve içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen en önemli bulgular, öğretmen adaylarının ilgili programın beceri ve değer kazandırma sürecinde gerekli ve yeterli yaklaşımları içermediği, bu konularda öğretmenlere gereken desteği sağlamadığı ve genel amaçlarla uyumluluk açısından bazı beceri ve değerlerin programa eklenmesi gerektiği yönündedir.

 • Alak, G. ve Nalçacı, A. (2012). “Hayat Bilgisi Öğretim Programı Ögelerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi.” Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 33: 36-51.
 • Ergün, M. ve Özdaş, A. (1997). Öğretim İlke ve Yöntemleri. İstanbul: Kaya Matbaacılık.
 • Fosnot, C. T. ve Perry, R. S. (2005). Constructivism: A Psychological Theory of Learning. Constructivism: Theory, Perspectives and Practice. New York: Teachers College Press.
 • Gündoğan, A. (2017). “2015 Hayat Bilgisi Öğretim Programının Sosyal Beceriler Bağlamında İncelenmesi.” Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (23): 437-456.
 • Güzel Candan, D. ve Ergen, G. (2014). “3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Temel Evrensel Değerleri İçermesi Bakımından İncelenmesi.” Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (1): 134-161.
 • Karaca, N. H. (2008). İlköğretim Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının 2005 Hayat Bilgisi Ders Programında Yer Alan Becerileri Uygunluk Düzeyinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • MEB. (2017). 2017 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı. Ankara: Ders Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • Mutluer, C. (2013). “Sosyal Bilgiler Programlarında Yer Alan Beceriler Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmen Görüşleri (İzmir Menemen Örneği).” Turkish Studies, 8 (7): 355-362.
 • Özmen, H. (2004). “Fen Öğretiminde Öğrenme Teorileri ve Teknoloji Destekli Yapılandırmacı Öğrenme.” The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3 (1): 100-111.
 • Öztürk, T. (2015). “Öğrencilerin Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programındaki Temel Becerileri Kazanmalarına Yönelik Öğretmen Görüşleri.” Eğitim ve Bilim, 40 (181): 271-292.
 • Öztürk, C. ve Dilek, D. (2005). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Öztürk, T. ve Kalafatçı, Ö. (2016). “İlkokul Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Uygulanabilirliğinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi.” Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (1): 58-74.
 • Sabancı, A. ve Şahin, A. (2005). Öğretmenin Etkinlik Odaklı Hayat Bilgisi Öğretiminde Sınıf Yönetimi Değişkenleri Açısından Değerlendirilmesi: Bilen Öğretmenden Bulduran Öğretmene Doğru. Eğitimde Yansımalar: VIII. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Ankara: Sim Matbaası.
 • Semerci, N. ve Yanpar Yelken, T. (2010). “İlköğretim Programlarındaki Ortak Temel Becerilere İlişkin Öğretmen Görüşleri (Elazığ İli Örneği).” Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 8 (2): 47-54.
 • Tay, B. ve Baş, M. (2015). “2009 ve 2015 Yılı Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması.” Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2): 341-374.
 • Tay, B. ve Tay, B. (2009). Hayat Bilgisi Öğretiminde Yapılandırmacılık. Hayat Bilgisi Öğretimi. Ankara: Maya Akademi.
 • Yanpar Yelken, T. ve Semerci, N. (2009). “Yeni İlköğretim Programlarında Yer Alan Temel Becerilere İlişkin Öğretmen Algıları”, 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 1-3 Ekim, İzmir.
 • Yaşaroğlu, C. (2013). “Hayat Bilgisi Dersi Kazanımlarının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi.” Turkish Studies, 8 (7): 849-858.
 • Yaşaroğlu, C. (2017). “2015 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme.” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10 (51): 859-873.
 • Yıldırım A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, N. ve Turan, S. (2015). “Sınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programındaki Değerlerin Kazandırılma Sürecine Yönelik Görüşleri.” Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11 (2): 420-437.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Barış Çaycı (Primary Author)
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { ijetsar427077, journal = {International Journal of Education Technology and Scientific Researches}, issn = {2587-0238}, address = {Ayşe Burcu ULUSOY}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {74 - 98}, doi = {}, title = {2017 İLKOKUL HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN ADAYI GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Çaycı, Barış} }
APA Çaycı, B . (2018). 2017 İLKOKUL HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN ADAYI GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 3 (6), 74-98. Retrieved from http://www.ijetsar.com/issue/40311/427077
MLA Çaycı, B . "2017 İLKOKUL HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN ADAYI GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". International Journal of Education Technology and Scientific Researches 3 (2018): 74-98 <http://www.ijetsar.com/issue/40311/427077>
Chicago Çaycı, B . "2017 İLKOKUL HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN ADAYI GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". International Journal of Education Technology and Scientific Researches 3 (2018): 74-98
RIS TY - JOUR T1 - 2017 İLKOKUL HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN ADAYI GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Barış Çaycı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Education Technology and Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 74 EP - 98 VL - 3 IS - 6 SN - 2587-0238- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Education Technology and Scientific Researches 2017 İLKOKUL HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN ADAYI GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ %A Barış Çaycı %T 2017 İLKOKUL HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN ADAYI GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2018 %J International Journal of Education Technology and Scientific Researches %P 2587-0238- %V 3 %N 6 %R %U
ISNAD Çaycı, Barış . "2017 İLKOKUL HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN ADAYI GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". International Journal of Education Technology and Scientific Researches 3 / 6 (August 2018): 74-98.