Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 5, Sayfalar 58 - 73 2018-04-30

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER YARGILARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE VALUE JUDGMENTS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS

Ahmet akif Erbaş [1]

74 131

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin davranışlarına yön veren değerlerin hangileri olduğunun saptanması amaçlanmıştır. Bu bağlamda var olan durumu saptamaya yönelik betimsel bir çalışma yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören 1379 öğrenci, örneklemini ise 349 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Schwartz (1992) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlanması Kuşdil ve Kağıtçıbaşı (2000) tarafından yapılan Schwartz Değerler Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi aşamasında SPSS16 programı kullanılmış olup, Schwartz Değerler Ölçeği’ndeki alt değer tipleri ve ana değer tipi ile değişkenler arasındaki ilişkiler ortaya koyulmuştur. Araştırmanın t-testi sonuçlarına göre hazcılık ve özyönelim alt değer tipleri ile cinsiyet değişkeni arasında kadınlar lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Evrensellik ve iyilikseverlik alt değer tipleri ile sınıf değişkeni arasında 1.sınıflar lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Öğrencilerin alt değer tiplerini önemsenme sıralaması şu şekildedir; iyilikseverlik, evrensellik, güvenlik, özyönelim, geleneksellik, başarı, güç, uyma, uyarılım ve hazcılıktır. 

In this study, it is aimed to determine what values are the values which direct the behaviors of the college students. In this context, a descriptive study was conducted to determine what the current situation is. The population of this research consisted of 1379 students studying in Bulent Ecevit University Ahmet Erdoğan Health Services Vocational School at 2016–2017 academic year and the sample consisted of 349 students. ‘The Schwartz Value Scale’ which was developed by Schwartz (1992) and adapted to Turkish by Kuşdil and Kağıtçıbaşı (2000) was used as data Collection tool in the research. The SPSS 16 statistical program was used in the analysis of the data, and the relationship between the sub-value types and the main value types and the variables in the Schwartz Value Scale were determined. Unrelated group t-test from parametric tests was used to compare the values of two groups. According to the results of t-test, there a significant difference in favor of women between hedonism and self-esteem sub-types and sex change. A significant difference was found between universality and benevolence sub-value types and classroom variables in favor of 1st grade students. The order of importance in the sub-value types dimensions of the students is as follows; benevolence, universality, security, self-interest, tradition, success, power, conformity, arousal and hedonism. 

 • Adli İstatistikler, (2016). Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü. Ankara.
 • Bacanlı, H. (1999). Gelişim ve Öğrenme (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bilgin, N. (1995). Sosyal Psikolojide Yöntem ve Pratik Çalışmalar. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Bozdaş, Ş. (2013). Öğretmenlerin Mesleklerine Adanmışlık Düzeyleri İle Değerler Eğitimi Uygulama Düzeyleri Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon.
 • Demirhan İşcan, C. (2007). İlköğretim Düzeyinde Değerler Eğitimi Programının Etkililiği. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Dilmaç, B. (2007). Bir Grup Fen Lisesi Öğrencisine Verilen İnsani Değerler Eğitiminin İnsani Değerler Ölçeği İle Sınanması. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Dilmaç, B., Deniz, M. ve Deniz, M.E. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Öz-Anlayışları İle Değer Tercihlerinin İncelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 7 (8).
 • Erkuş, A. (2009). Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Güngör, E. (1998). Değerler Psikolojisi Üzerine Araştırmalar (2. Baskı). İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Izgar, G. (2013). İlköğretim okulu 8. Sınıf Öğrencilerine Uygulanan Değerler Eğitimi Programının Demokratik Tutum ve Davranışlarına Etkisi. Doktora Tezi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Karalar, R. ve Kiracı, H. (2010). Bireysel Değerlerin Sürdürülebilir Tüketim Davranışı Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2 (2).
 • Kaymakcan, R. ve Meydan, H. (2011). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programları ve Öğretmenlerine Göre Değerler Eğitimi. Değerler Eğitimi Dergisi, 9 (21).
 • Kıran, Ö. ve Gül, S. (2016). Lise öğrencilerinin Değer Yönelimlerinin Schwartz Değerler Ölçeği Açısından İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (47).
 • Kuşdil, M.E. ve Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Türk Öğretmenlerinin Değer Yönelimleri Ve Schwartz Değer Kuramı. Türk Psikoloji Dergisi, 15 (45).
 • Meydan, H., Hasanov, B., Dikmen, F. (2015). Nasıl Bir Çocuk? (Zonguldak İlindeki Velilerin Çocuklarında Görmek İstedikleri Değerlerin Okul Türü Değişkenine Göre Analizi). Değerler Eğitimi Dergisi, 13 (29).
 • Morsümbül Ş. (2014). Değerlerin Kuşaklar Arası Değişimi: Ankara Örneği. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Öntaş, T. (2016). İdeolojinin Kültürel Yorumu Olarak Değerler Ve Bir Değerler İdeolojisi Olarak Muhafazakârlık. Değerler Eğitimi Dergisi, 14 (31).
 • Özcan, Z., Erol, H.K. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Değer Yönelimleri Ve Dindarlık-Değer İlişkisi (Karabük Örneği). Journal of History Culture and Art Research, 6 (4).
 • Özdemir, Y., ve Koruklu, N. (2011). Üniversite Öğrencilerinde Değerler Ve Mutluluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1).
 • Özensel, E. (2003). Sosyolojik Bir Olgu Olarak Değer. Değerler Eğitimi Dergisi, 1 (3).
 • Rokeach, M. (1973). The Nature of Human Values. New York: The Free Press.
 • Sarı, E. (2005). Öğretmen Adaylarının Değer Tercihleri: Giresun Eğitim Fakültesi Örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 3 (10).
 • Schwartz, S. H. (1992). Universals in the Content and Structure of Values: Theorotical Advances and Emprical Tests in 20 Countries. Advances in Experimental Social Psychology, 25.
 • Schwartz, S. H. (2006). Basic Human Values: Theory, Measurement, and Applications. Revue Française de Sociologie, 47.
 • Tabachnick, B.G.. Fidell, L.S. (2013). Using Multivariate Statistics (Sixth Ed.). Boston: Pearson.
 • Topdemir, H.G. (2008). Felsefe. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • TDK. (2017). http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5a2fdaa702a8a2.07737091 [12.12.2017].
 • Uzun, E.B. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin Sahip Olduğu Değerler İle Akademik İyimserlik Düzeyleri Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yalar, T. (2010). İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Değerler Eğitiminin Mevcut Durumunun Belirlenmesi ve Öğretmenlere Yönelik Bir Program Modülü Geliştirme. Doktora Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Yaman, H., Taflan, S., Çolak, S. (2009). İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 7 (18).
 • Yıldız, M. (2012). Öğretmen Adaylarının Benlik Saygısı ve Kişilik Özelliklerinin Sahip Oldukları Değerler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6186-0010
Yazar: Ahmet akif Erbaş (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ijetsar407542, journal = {International Journal of Education Technology and Scientific Researches}, issn = {2587-0238}, address = {Ayşe Burcu ULUSOY}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {58 - 73}, doi = {}, title = {MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER YARGILARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Erbaş, Ahmet akif} }
APA Erbaş, A . (2018). MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER YARGILARININ İNCELENMESİ. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 3 (5), 58-73. Retrieved from http://www.ijetsar.com/issue/37059/407542
MLA Erbaş, A . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER YARGILARININ İNCELENMESİ". International Journal of Education Technology and Scientific Researches 3 (2018): 58-73 <http://www.ijetsar.com/issue/37059/407542>
Chicago Erbaş, A . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER YARGILARININ İNCELENMESİ". International Journal of Education Technology and Scientific Researches 3 (2018): 58-73
RIS TY - JOUR T1 - MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER YARGILARININ İNCELENMESİ AU - Ahmet akif Erbaş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Education Technology and Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 58 EP - 73 VL - 3 IS - 5 SN - 2587-0238- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Education Technology and Scientific Researches MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER YARGILARININ İNCELENMESİ %A Ahmet akif Erbaş %T MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER YARGILARININ İNCELENMESİ %D 2018 %J International Journal of Education Technology and Scientific Researches %P 2587-0238- %V 3 %N 5 %R %U
ISNAD Erbaş, Ahmet akif . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER YARGILARININ İNCELENMESİ". International Journal of Education Technology and Scientific Researches 3 / 5 (Nisan 2018): 58-73.