Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 5, Sayfalar 1 - 16 2018-04-30

2005 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA YER ALAN BAZI DEĞERLERE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: SURİYELİLER ÖRNEKLEMİ

Filiz Arzu Yalın [1] , Cemil Cahit Yeşilbursa [2]

147 182

 

 

2005 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA YER ALAN BAZI DEĞERLERE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: SURİYELİLER ÖRNEKLEMİ

 

ÖZ

Araştırma, ortaokul öğrencilerinin 2005 sosyal bilgiler öğretim programında yer alan bazı değerlere (saygı, adil olma, misafirperverlik, hoşgörü, duyarlılık, yardımseverlik) yönelik görüşlerini Suriyeliler bağlamında incelemeyi amaçlamaktadır. Bu araştırmada nitel araştırma deseni, veri toplama aracı olarak odak grup görüşmesi yöntemi benimsenmiştir. Araştırma grubunun belirlenmesinde, araştırmanın modeli ve konusu göz önünde bulundurularak “amaçlı örneklem” yöntemlerinden, “kritik durum örneklemesi” kullanılmıştır. Bu araştırmanın kritik durum örneklemini belirlemek için öncelikle Adıyaman ili nüfus müdürlüğü verilerine göre Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu Bahçelievler Mahallesi tespit edilmiştir. Bu sayede Suriyelilerle yoğun etkileşim içinde olması muhtemel çalışma grubu tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak araştırmanın çalışma grubunu Adıyaman ili merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde bir ortaokulunda sekizinci sınıfa devam eden sekiz öğrenci oluşturmaktadır. Nitel verilerin çözümlenmesinde ve yorumlanmasında betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmanın nitel bulgularına göre öğrencilerin Suriyeliler bağlamında (saygı, adil olma, misafirperverlik, hoşgörü, duyarlılık, yardımseverlik) değerlerine yönelik olarak olumlu görüş bildirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre öğrencilerin Suriyeliler bağlamında belirtilen değerlerin kazanmış oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara dayanılarak; Suriyelilerin yoğunlukta olduğu farklı bölgelerde de araştırmalar yapılması, çalışılan gruptan daha büyük örneklemlerle Suriyelilere yönelik görüşleri ortaya koyacak çalışmaların yapılması, sosyal bilgiler programında yer alan iletişim, karar verme, empati, eleştirel düşünme gibi becerilerin araştırılmasına yönelik çalışmalar yapılması, Öğrencilerin Suriyelilere yönelik görüşlerini etkileyen faktörlere (aile, çevre, medya, başından geçen olay vb.) yönelik araştırmalar yapılması önerilebilir.

             Anahtar kelimeler  :  Sosyal bilgiler, göç, Suriye göçü, değer, değer eğitimi

 

STUDENT VIEWS ON THE VALUES IN 2005 SOCIAL STUDIES PROGRAMME: THE CASE OF SYRIANS

 

ABSRACT

This study aims to examine the views elementary school children hold about the Syrians, and to determine the level of acquisition of values in social studies curriculum (respect, being just, hospitality, tolerance, sensitivity, and helpfulness), in the context of Syrians. This study has utilized a qualitative approach, and focus group interview was used as the data gathering tool. Considering the research model and the subject of the research, critical case sampling was used among the purposive sampling techniquess. In this study, Bahçelievler Neighborhood was identified as a high-density Syrian area according to the data from Adıyaman Provincial Population Directorate. Hence the study group who is more likely to be in interaction with the Syrians was identified. According to qualitative findings of this study, in the context of Syrians, it is concluded that the students have high levels of acquisition of values (of respect, being just, sensitivity, hospitality, tolerance, helpfulness). According to qualitative findings of this study, in the context of Syrians, it is concluded that the students express positive views of Syrians with respect to values (of respect, being just, sensitivity, hospitality, tolerance, helpfulness). As a result, it is concluded that students have gained the values in question, in context of Syrians, and that quantative findings support the qualitative findings of this study. Based on the data gathered, it could be recommended that; further research be conducted in areas with a high level of density of Syrians, studies with larger samples be conducted in order to reveal the attitudes towards the Syrians; further studies be done targeting the social studies curriculum’s aim that are communication, decision making, empathy, critical thinking skills; research on factors affecting students’ perceptions of Syrians (e.g., family, social environment, media, daily experiences) be done.

Key Words      : Social education, migration, Syrian immigration, value, value education

: Sosyal bilgiler, göç, Suriye göçü, değer
 • KAYNAKÇA AFAD. (2013). Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar Saha Araştırması Sonuçları. Ankara: T.C. Başbakanlığı.
 • Akbaş, O. (2004). Türk Milli Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçlarının İlköğretim II. Kademedeki Gerçekleşme Derecesinin Değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Balay, R. (2004).“Küreselleşme, Bilgi Toplumu Ve Eğitim.”Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi,37(2):61-82
 • Balcı, A. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknikler Ve İlkeler. Ankara: Pegem Akademi. Doğanay, A. (2008). “Çağdaş Sosyal Bilgiler Işığında Yeni Sosyal Bilgiler Programının Değerlendirilmesi.” Ç.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33(2): 77-96.
 • Doğanay, A. (2012). Sosyal Bilgiler Öğretimi. Değerler Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Erdoğan, M., Kaya A. (2015). Türkiye’nin Göç Tarihi 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi. Erdoğan, M. (2015). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul Ve Uyum Araştırması. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Göç İdaresi, (2015). Yabancı Ve Uluslararası Koruma Kanunu. Ankara: İç İşleri Bakanlığı.
 • Gömleksiz, M, N., Cüro, E. (2011). “Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Yer Alan Değerlere İlişkin Öğrenci Tutumlarının Değerlendirilmesi.” Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1): 96-131.
 • Kaya, İ.,Eren, H. (2013). Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuki Durumu. SETA VAKFI.
 • Kılcan, B. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Değerlere İlişkin Öğrenci Algılarının İncelenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Otluoğlu, R. (2004). “Sosyal Bilgiler İzlencesine (Programına) Bir Bakış. Toplumsallaşma, Kimlik Ve Kişilik.” I. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi Kitabı. 290-330. Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi ve Ankara: MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü.
 • Öztürk, C.. (2012). Sosyal Bilgiler Öğretimi Demokratik Vatandaşlık Eğitimi. Ankara: Pegem.
 • UNHCR, (2017). 3RP Regional, Refugee, Resilence Plan İn Responce To Thesyrıacrises, 2016-2017 Annual Plan. 17 Nisan 2017 tarihinde data.uncr.org pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Filiz Arzu Yalın
Ülke: Turkey


Yazar: Cemil Cahit Yeşilbursa
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ijetsar354492, journal = {International Journal of Education Technology and Scientific Researches}, issn = {2587-0238}, address = {Ayşe Burcu ULUSOY}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {1 - 16}, doi = {}, title = {2005 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA YER ALAN BAZI DEĞERLERE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: SURİYELİLER ÖRNEKLEMİ}, key = {cite}, author = {Yalın, Filiz Arzu and Yeşilbursa, Cemil Cahit} }
APA Yalın, F , Yeşilbursa, C . (2018). 2005 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA YER ALAN BAZI DEĞERLERE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: SURİYELİLER ÖRNEKLEMİ. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 3 (5), 1-16. Retrieved from http://www.ijetsar.com/issue/37059/354492
MLA Yalın, F , Yeşilbursa, C . "2005 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA YER ALAN BAZI DEĞERLERE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: SURİYELİLER ÖRNEKLEMİ". International Journal of Education Technology and Scientific Researches 3 (2018): 1-16 <http://www.ijetsar.com/issue/37059/354492>
Chicago Yalın, F , Yeşilbursa, C . "2005 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA YER ALAN BAZI DEĞERLERE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: SURİYELİLER ÖRNEKLEMİ". International Journal of Education Technology and Scientific Researches 3 (2018): 1-16
RIS TY - JOUR T1 - 2005 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA YER ALAN BAZI DEĞERLERE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: SURİYELİLER ÖRNEKLEMİ AU - Filiz Arzu Yalın , Cemil Cahit Yeşilbursa Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Education Technology and Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 16 VL - 3 IS - 5 SN - 2587-0238- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Education Technology and Scientific Researches 2005 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA YER ALAN BAZI DEĞERLERE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: SURİYELİLER ÖRNEKLEMİ %A Filiz Arzu Yalın , Cemil Cahit Yeşilbursa %T 2005 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA YER ALAN BAZI DEĞERLERE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: SURİYELİLER ÖRNEKLEMİ %D 2018 %J International Journal of Education Technology and Scientific Researches %P 2587-0238- %V 3 %N 5 %R %U
ISNAD Yalın, Filiz Arzu , Yeşilbursa, Cemil Cahit . "2005 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA YER ALAN BAZI DEĞERLERE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: SURİYELİLER ÖRNEKLEMİ". International Journal of Education Technology and Scientific Researches 3 / 5 (Nisan 2018): 1-16.