ANALYSIS OF CLASS TEACHERS AND PARENTS' VIEWS ON CHARACTER EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
(İLKOKULDA KARAKTER EĞİTİMİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİ VE VELİ GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ )

Author : Bahattin ERKUŞ  , Durmuş KILIÇ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 1317-1365
    


Summary

The aim of this study is to examine teachers' and parents’ views about character education in primary school in terms of various variables. In the study, in which the quantitative research method was adopted, the survey model was used. The universe of the study consists of classroom teachers working in the central districts of Gaziantep province in the 2018-2019 academic year and parents of students with primary school age children. Its sample consists of 604 classroom teachers and 630 parents. Data were collected with character education, teacher and parent scales developed by the researcher. The data of the research were analyzed with the SPSS 24 package program. While there was no significant difference according to gender in the "planning and implementation" and "proficiency and effectiveness" dimensions of the character education teacher scale, there was a significant difference in professional seniority and education status. In the dimension of "method-technique and evaluation", there was no significant difference according to gender and professional seniority, but a significant difference was found according to educational status. While there was no significant difference according to gender and age in the "school-family cooperation" dimension of the character education parent scale; significant differences were found according to educational status and socioeconomic status. While there was no significant difference according to gender, age and socioeconomic status in the dimension of "efficacy and effectiveness"; A significant difference was found according to education level. While there is no significant difference according to gender, age and socioeconomic status in the dimension of "social environment"; A significant difference was found according to education level. Considering the results of the research, while the views of teachers on character education in primary schools do not differ according to gender and professional seniority, they differ according to educational status. While the views of parents on character education in primary schools do not differ according to gender and age; differed by education level.Keywords

Character education, moral education, values education, teachers' opinions, parents' opinions.Abstract

Bu çalışmanın amacı, ilkokulda karakter eğitimine ilişkin sınıf öğretmenleri ve veli görüşlerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Nicel araştırmada yönteminin benimsendiği çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini Gaziantep ili merkez ilçelerinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında görev yapan sınıf öğretmenleri ve ilkokul çağında çocuğu olan öğrenci velileri oluşturmaktadır. Örneklemini ise 604 sınıf öğretmeni ve 630 veli oluşturmaktadır. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen karakter eğitimi öğretmen ve veli ölçekleriyle toplanmıştır. Araştırmanın verileri SPSS 24 paket programı ile analiz edilmiştir. Karakter eğitimi öğretmen ölçeği “planlama ve uygulama” ve “yeterlilik ve etkililik” boyutunda cinsiyete göre anlamlı farklılık görülmezken mesleki kıdem ve eğitim durumunda anlamlı farklılık görülmüştür. “Yöntem-teknik ve değerlendirme” boyutunda ise cinsiyet ve mesleki kıdeme göre anlamlı farklılık bulunmazken, eğitim durumuna göre anlamlı farklılık bulunmuştur. Karakter eğitimi veli ölçeği “okul-aile işbirliği” boyutunda cinsiyet ve yaşa göre anlamlı farklılık bulunmazken; eğitim durumu ve sosyoekonomik duruma göre anlamlı farklılık bulunmuştur. “Yeterlilik ve etkililik” boyutunda cinsiyet, yaş ve sosyoekonomik duruma göre anlamlı farklılık bulunmazken; eğitim durumuna göre anlamlı farklılık bulunmuştur. “Sosyal çevre” boyutunda cinsiyet, yaş ve sosyoekonomik duruma göre ve anlamlı farklılık bulunmazken; eğitim durumuna göre anlamlı farklılık bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına bakıldığında genel olarak öğretmenlerin ilkokullarda karakter eğitimine ilişkin görüşleri cinsiyet ve mesleki kıdeme göre farklılaşmazken, eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir. Velilerin ilkokullarda karakter eğitimine ilişkin görüşleri cinsiyet ve yaşa göre farklılaşmazken; eğitim durumuna göre farklılık göstermiştir.Keywords

Karakter eğitimi, ahlak eğitimi, değerler eğitimi, öğretmen görüşleri, veli görüşleri.