THE USE OF "ANNE FRANK- A HISTORY FOR TODAY" EXHIBITION AS AN EXAMPLE OF OUT-OF-SCHOOL HISTORY EDUCATION IN TRAINING OF HISTORY TEACHERS
(TARİH ÖĞRETMENİ YETİŞTİRMEDE OKUL DIŞI TARİH EĞİTİMİ ÖRNEĞİ OLARAK “ANNE FRANK- GÜNÜMÜZ İÇİN BİR TARİH” SERGİSİ’NİN KULLANIMI )

Author : İrem Pamuk    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 1040-1081
    


Summary

Developing the professional competencies of future teachers is one of the main tasks of the faculties of education. The framework of the expected qualifications for ensuring the quality of education and professional development of teachers is determined by General Competencies for Teaching Profession in Turkey. Field teacher candidates are also required to acquire competencies specific to the field in the preparation phase of the profession. The field education knowledge competency of the History Teacher Special Field Competencies in Turkey includes the ability to associate the history course with the environment. One of the performance indicators of this competence is "organizing educational trips (to libraries, archives, museums and historical places, etc.) within the framework of the social activities regulation" The purpose of this study is to provide history teacher candidates with a performance indicator for organizing educational trips to out-of-school learning areas in History Teacher Special Field Competencies. The study group of this research, which is designed according to action research, one of the qualitative research methods, consists of 72 history teacher candidates studying in the Pedagogical Formation Certificate Program at the Faculty of Education of a state university. The data of the research were obtained using a semi-structured interview form. Within the scope of the research, firstly, history teacher candidates were given education on out-of-school history education in the special teaching methods course. Afterwards, Anne Frank- A History For Today Exhibition was visited and the teaching designs and views of the history teacher candidates on how to use this history exhibition in their lessons were examined. According to the results of the research, it was observed that the education given to increase the proficiency of history teacher candidates for out-of-school history teaching was effective and, in this context, they were able to use the exhibition they visited in the history lessons they designed. In addition, historical thinking skills such as historical empathy, historical analysis and interpretation, historical comprehension and values ​​such as respect for differences, respect for human rights and democracy, and tolerance are among the results of the research.Keywords

History teacher qualifications, out-of-school history education, Anne Frank- A History for Today Exhibition, action researchAbstract

Geleceğin öğretmenlerinin mesleki yeterliklerinin geliştirilmesi eğitim fakültelerinin başlıca görevlerindendir. Türkiye’de eğitimin kalitesinin sağlanması ve öğretmenlerin mesleki gelişimleri için sahip olması beklenen nitelikler çerçevesi Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ile belirlenmiştir. Alan öğretmeni adaylarının mesleğe hazırlık aşamasında ise alana özgü yeterlikleri de edinmeleri gerekmektedir. Türkiye’de Tarih Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri’nin alan eğitimi bilgisi yeterlik alanında tarih dersini çevreyle ilişkilendirebilme yer almaktadır. Bu yeterliğin performans göstergelerinden birini “Sosyal etkinlikler yönetmeliği çerçevesinde eğitici geziler (kütüphaneler, arşivler, müzeler ve tarihi mekânlar vb. yerlere) düzenler.” oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı, tarih öğretmeni adaylarına Tarih Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri’ndeki okul dışı öğrenme alanlarına eğitici geziler düzenlemeyle ilgili performans göstergesinin kazandırılmasıdır. Nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırmasına göre desenlenen bu araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi’nde Pedagojik Formasyon Sertifika Programı’nda eğitim gören 72 tarih öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Araştırma kapsamında öncelikle özel öğretim yöntemleri dersinde tarih öğretmeni adaylarına okul dışı tarih eğitimine yönelik eğitim verilmiştir. Sonrasında Anne Frank- Günümüz İçin Bir Tarih Sergisi ziyaret edilmiş ve tarih öğretmeni adaylarının bu tarih sergisini derslerinde nasıl kullanabileceklerine dair öğretim tasarımları ve görüşleri incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre tarih öğretmeni adaylarının okul dışı tarih öğretimine yönelik yeterliklerini arttırmaya yönelik verilen eğitimin etkili olduğu ve bu bağlamda ziyaret ettikleri sergiyi tasarladıkları tarih derslerinde nitelikli şekilde kullanabildikleri görülmüştür. Ayrıca, sergi ziyareti yoluyla tarihsel empati, tarihsel analiz ve yorum, tarihsel kavrama gibi tarihsel düşünme becerilerinin ve farklılıklara saygı, insan hakları ve demokrasiye saygı, hoşgörü gibi değerlerin kazandırılabileceği araştırmanın sonuçları arasında yer almaktadır.Keywords

Tarih öğretmeni yeterlikleri, okul dışı tarih eğitimi, Anne Frank- Günümüz için Bir Tarih Sergisi, eylem araştırması