PERCEPTION OF TEACHER CANDIDATES ABOUT DISTANCE EDUCATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC
(COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK ALGILARI )

Author : Ferdi Bahadır    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 1010-1039
    


Summary

This study aimed to examine teacher candidates’ perceptions about distance education. In this study, a phenomenology method was employed. The participants of the study were ten teacher candidates. The data was collected through semi-structured interviews. The interview questions were developed by the researcher. Content analysis and open coding method, which are among qualitative data analysis techniques, were used in data analysis. According to the results, the participants did not adopt distance education at a higher level and considered it as a necessity in the current circumstance. In addition, the lack of communication, technical issues, technological inadequacies, inability to achieve all objectives of a course, and the lack of equality among students were identified as critical limitations of distance education. Despite of these limitations, the participants also mentioned its advantages as comfort, continuous access to course materials, time saving, and learning at self-pace. In addition, according to the participants, homework and quizzes throughout a semester should be integrated in the measurement and evaluation process rather than using only mid-term and end-term exams. In order for an effective distance education, the participants stated that instructors should have sufficient professional knowledge and skills, technical issues should be eliminated, intensive interaction should be supported, and equality among students in term of access to technological tools should be ensured. As a result, it is suggested that the course materials used in distance education programs should be interactive; the measurement and evaluation process should be fair and realistic; and learning management systems should allow interaction. In addition, the limitations of the study and suggestions for future research are discussed.Keywords

Distance learning, covid-19, pandemic, online education.Abstract

Bu araştırmada, öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik algılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılan araştırmanın katılımcılarını 10 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Görüşme soruları araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde, nitel veri analizleri tekniklerinden içerik analizi ve açık kodlama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin uzaktan eğitimi çok fazla benimsemedikleri ve zorunluluk olarak gördükleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca, iletişim eksikliği, sistemsel sıkıntılar, teknolojik yetersizlikler, bir dersin tüm hedeflerine ulaşamama ve öğrenciler arasında fırsat eşitliğinin olmayışı uzaktan eğitimin önemli sınırlılıkları olarak belirlenmiştir. Bu sınırlılıklara rağmen öğrenciler uzaktan eğitimi rahatlık, ders materyallerine sürekli erişim, zaman tasarrufu ve kendi hızında öğrenme gibi açılarından avantajlı bulmaktadırlar. Uzaktan eğitimde değerlendirmenin ödev ve kısa sınavlarla birlikte, süreç değerlendirmeye yönelik olması gerektiği ifade edilmiştir.  Ayıca uzaktan eğitimin daha etkili olabilmesi için; öğreticinin mesleki bilgi ve becerileri noktasında kendini geliştirmesi, teknik problemlerin ortadan kaldırılması, yoğun etkileşim sağlayan uzaktan eğitim sistemlerin tasarlanması ve teknolojik araçlara erişimde öğrenciler arasında eşitliğin sağlanması noktalarında iyileştirme yapılması gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Sonuç olarak, uzaktan eğitimde etkileşime dayalı ders materyallerinin kullanılması, adil ve gerçekçi ölçme değerlendirme tekniklerinin kullanılması, iletişim ve etkileşime dayalı öğrenme yönetim sistemlerinin kullanılması önerilmiştir. Ayrıca çalışmanın sınırlılıkları ve gelecek araştırmalar için öneriler tartışılmıştır.  Keywords

Uzaktan eğitim, covid-19, salgın, çevrimiçi eğitim.