MUSEUM TOUR IN SOCIAL STUDIES EDUCATION: SAMPLE OF CAUCASIAN MILITARY HISTORY MUSEUM
(SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE MÜZE GEZİSİ: KAFKAS CEPHESİ HARP TARİHİ MÜZESİ ÖRNEĞİ )

Author : Meral Metin Göksu  , Tuğba Sömen  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 1082-1122
    


Summary

Museums offer the opportunity to see and understand both the fundamental elements of a culture and the things happened in the past with the help of tangible objects by exhibiting art and scientific works. Museums are one of the places that can be used as an out-of-school learning environment in social studies subject. In this direction, this study aiming to determine the social studies prospective teachers’ opinions about using Caucasian Military History Museum as an out-of-school learning environment within the scope of social studies subject, has been carried out with 17 Social Studies prospective teachers. In this study where the qualitative research method has been used, case study pattern has been used based on the purpose of the study. In order to collect data, semi structured interview forms have been used. In order to explain the qualitative data obtained and reach to relations, descriptive, inferential codes emerging during the analysis have been used. In the study, according to study findings about what can be the reason for Caucasian Military History Museum is called “Bloody Bastion”, the fact that a great number of people were martyred in the past wars has been stated as the reason for this naming by social studies prospective teachers is noteworthy. In the study, it has been concluded that Caucasian Military and History Museum has contributed to social studies prospective teachers and environment, in the case of used as an out-of-school learning environment it can be beneficial to the students in several aspects.Keywords

Social studies, museum, out-of-school learningAbstract

Sanat ve bilim eserlerinin sergilenmesiyle hem bir kültüre ait temel öğeleri hem de geçmişte yaşanılanları somut nesneler yardımıyla görme ve anlama imkânı sunan müzeler, sosyal bilgiler dersinde okul dışı öğrenme ortamı olarak kullanılabilecek mekânların başında gelir. Sosyal bilgiler dersinin özel amaçları arasında yer alan, öğrencilerin “Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel öge ve süreçleri kavrayarak millî bilincin oluşmasını sağlayan kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi gerektiğini kabul etmeleri” amacını gerçekleştirmek için müzelerden yararlanılabilir. Bu doğrultuda sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’nin sosyal bilgiler dersi kapsamında sınıf dışı öğrenme ortamı olarak kullanılmasına yönelik görüşlerinin belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışma, 17 Sosyal Bilgiler öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada çalışmanın amacına uygun olarak durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışmada verilerin toplanması için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Toplanan nitel verileri açıklayabilmek ve ilişkilere ulaşabilmek için analiz esnasında ortaya çıkan açıklayıcı, çıkarımsal kodlar kullanılmıştır. Çalışmada; Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’nin, sosyal bilgiler öğretmen adaylarına ve çevreye katkı sağladığı ve okul dışı öğrenme ortamı olarak kullanılması durumunda öğrencilere pek çok açıdan faydalı olacağı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Sosyal Bilgiler, müze, okul dışı öğrenme