UTILIZATION OF THE RESEARCH COMPLIANCE MATRIX IN EDUCATIONAL RESEARCH DESIGN AND EVALUATION: A DESIGN BASED RESEARCH
(EĞİTİM ARAŞTIRMALARININ TASARIM VE DEĞERLENDİRMESİNDE ARAŞTIRMA UYUM MATRİSİNDEN YARARLANMA: TASARIM TABANLI BİR ARAŞTIRMA )

Author : ERDOĞAN KAYA  , Hüseyin BAYRAM  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 887-944
    


Summary

Scientific research involves phases such as collecting data to solve a problem, drawing conclusions based on findings, and making recommendations through discussion. Scientific research process requires a coherent approach in scrutinizing all phases of a research. Disruption of coherency results in several inaccuracies which lead to loss of time and finances, even to article rejection. The present study was conducted with the design-based research method to design an instrument to prevent above-mentioned problems. The study participants were assigned with criterion sampling for both the first and second application stages. Ten participants that included 4 academicians, 3 doctoral students and 3 undergraduate students were assigned for the first application. The participants of the second initial stage included 4 academicians. The study data were collected with document review and an opinion form. The study data were analyzed with descriptive analysis, a qualitative data analysis technique. In the first stage, the Research Compliance Matrix draft was developed. Literature review was conducted to collect data for the development of the draft matrix. The draft was initially presented for expert opinion and edited based on the expert feedback. The Research Compliance Matrix was reviewed based on the feedback and applied to the participants of the first stage. The participants also completed an opinion form to evaluate the matrix. The participant feedback was evaluated, and the Research Compliance Matrix was re-edited. Then the matrix was applied for the second time. The study findings demonstrated that participants considered the Research Compliance Matrix beneficial in scientific research. The last section of the study includes recommendations for future researchers on the employment of the Research Compliance Matrix.Keywords

Research compliance matrix, educational research design, educational research evaluation, compliance in scientific researches, design based researchAbstract

Bilimsel araştırma, bir problemin çözümü amacıyla veri toplanması, ulaşılan bulgulardan sonuçlar çıkarılması ve tartışılarak öneriler oluşturulması sürecidir. Bu süreç, söz konusu bütün araştırma öğelerinin uyumlu bir biçimde çalışılmasını gerekli kılmaktadır. Uyum bozulduğunda ortaya çıkan çeşitli hataların zaman ve ekonomik kayıplara neden olduğu, hatta makalelerin reddedilmesine bile yol açabildiğine tanık olunmaktadır. Tasarım tabanlı araştırma yöntemi ile gerçekleştirilen bu araştırma, yukarıda belirtilen sorunların yaşanmaması için önlem niteliğinde bir araç tasarlama amacı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcıları, ölçüt örnekleme yöntemi ile birinci uygulama katılımcıları ve ikinci uygulama katılımcıları biçiminde iki aşamada belirlenmiştir. İlk uygulama için 4’ü akademisyen, 3’ü doktora öğrencisi ve 3’ü yüksek lisans öğrencisi olmak üzere toplam 10 katılımcı belirlenmiştir. İkinci uygulama için ise 4 akademisyen belirlenmiştir. Araştırmanın verileri, doküman incelemesi ve görüş formu aracılığıyla toplanmıştır. Toplanan veriler, nitel veri çözümleme tekniklerinden betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Araştırmanın ilk aşamasında, tasarlanması amaçlanan Araştırma Uyum Matrisinin taslağı geliştirilmiştir. Söz konusu taslak için alanyazın incelemesi yapılmış ve taslağın oluşturulması için gerekli olan bilgiler toplanmıştır. Ardından oluşturulan taslak uzman görüşüne sunulmuş ve alınan dönütler kapsamında düzeltmeler yapılmıştır. Dönütler kapsamında yeniden biçimlendirilen Araştırma Uyum Matrisi, araştırmanın birinci uygulamasında yer alan katılımcılarına verilerek uygulamaları istenmiştir. Katılımcılara aynı zamanda matrisi değerlendirmelerine yönelik bir görüş formu da verilmiş ve dönütte bulunmaları istenmiştir. Katılımcılardan alınan dönütler değerlendirilerek Araştırma Uyum Matrisi üzerinde yeniden düzeltmeler yapılmıştır. Daha sonra matrisin ikinci uygulaması yapılmıştır. Araştırmada ulaşılan bulgular ışığında, katılımcıların Araştırma Uyum Matrisinin bilimsel araştırmalarda kullanılmasının yararlı olacağı görüşüne sahip oldukları yönünde saptamalarda bulunulmuştur. Araştırma sonunda söz konusu saptamalara bağlı olarak bilimsel araştırma yürüten araştırmacılara Araştırma Uyum Matrisinden nasıl yararlanacaklarına ilişkin önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Araştırma uyum matrisi, eğitim araştırması tasarlama, eğitim araştırması değerlendirme, bilimsel araştırmalarda uyum, tasarım tabanlı araştırma.