THE EFFECT OF INTERACTIVE WORD WALL ACTIVITIES ON WRITING SKILLS OF LEARNERS OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
(ETKİLEŞİMLİ KELİME DUVARI ETKİNLİKLERİNİN TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN YAZMA BECERİSİNE ETKİSİ )

Author : Banu Özdemir    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 831-855
    


Summary

Writing skills have an important role in the teaching of Turkish as a foreign language in individual, social and academic life. Many elements are required for good writing skills. One of these elements is vocabulary. As vocabulary improves, writing skills also improve. For this reason, it is important to develop the vocabulary of those who learn Turkish as a foreign language and a permanent vocabulary teaching process. When words are used actively and per the context in language teaching, vocabulary teaching is occur. One of the practices that can be used for effective vocabulary teaching is interactive word walls. An interactive word wall is learning tool that displays newly learned words in the classroom. In this study, the effect of interactive word walls on the development of writing skills of those who learn Turkish as a foreign language was analyzed. As one of the quantitative research methods, the quasi-experimental model with a pretest-posttest control group was used in the study. The research was carried out with a total of 38 B1 students studying at TÖMER affiliated with a state university. In the study, there was no intervention in the vocabulary teaching process of the current textbook with the control group students. A word wall was created with the experimental group of students about the themes in the textbook. Individual or group writing activities were carried out with the words on the word wall. The acquired results reveal that interactive word wall practices have statistically significant effects on the writing skills of those who learn Turkish as a foreign language. It is expected that the study will contribute to the widespread use of word wall activities in the activities to be planned, especially to improve vocabulary acquisition and written expression skills in the process of teaching Turkish as a foreign language.Keywords

Interactive word wall, teaching Turkish as a foreign language, writing skill.Abstract

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yazma becerisi bireysel, sosyal ve akademik hayatta önemli rol oynamaktadır. İyi bir yazma becerisi için birçok unsur işe koşulur. Bu unsurlardan biri de kelime bilgisidir. Kelime bilgisi geliştikçe yazma becerisi de gelişir.   Bu nedenle Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin kelime hazinelerinin geliştirilmesi ve kalıcı bir kelime öğretimi süreci önemlidir. Kelimeler dil öğretiminde aktif olarak ve bağlama uygun kullanıldığında kelime öğretimi gerçekleşmiş olur. Bu nedenle kelime bilgisinin gelişmesine yönelik çeşitli uygulamalar yapılmalıdır.  Etkili bir kelime öğretimi için kullanılabilecek uygulamalardan biri de etkileşimli kelime duvarlarıdır. Etkileşimli bir kelime duvarı, temelde duvarda yeni öğrenilen kelimeleri gösteren büyük öğrenme aracıdır. Tematik veya birim tabanlıdır ve kelimelerle ilgili resimler veya grafikler içerir. Bu uygulamalarla öğrenciler bilgiyi kolayca kavrayabilir ve düzenleyebilir. Kelimeler birbiriyle ilişkilendirilir ve bağlantılar etkileşimli olarak kelime duvarı aracılığla kurulur. Bu çalışmada Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazma becerilerinin geliştirilmesinde etkileşimli kelime duvarlarının etkisi araştırılmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden ön-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma, bir devlet üniversitesine bağlı TÖMER’de öğrenim gören B1 seviyesindeki toplam 38 öğrenciyle yürütülmüştür. Araştırmada kontrol grubu öğrencilerinin mevcut ders kitabının kelime öğretim sürecine müdahale edilmemiştir. Deney grubu öğrencileriyle ders kitabında yer alan temalarla ilgilli kelime duvarı oluşturulmuştur. Kelime duvarında yer verilen kelimelerle bireysel ya da grupla yürütülen yazma etkinlikleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar etkileşimli kelime duvarı uygulamalarının Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazma becerilerini geliştirmede istatistiki olarak anlamlı etkileri olduğunu göstermektedir. Çalışmanın Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi sürecinde özellikle kelime edinimi ve yazılı anlatım becerisini geliştirmek için planlanacak faaliyetlerde kelime duvarı etkinliklerinin kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlaması beklenmektedir.Keywords

Etkileşimli kelime duvarı, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, yazma becerisi.