TEACHERS’ VIEWS AND PRACTICES REGARDING STUDENTS’ LISTENING DEFECTS IN SECONDARY SCHOOL TURKISH LESSONS
( ORTAOKUL TÜRKÇE DERSLERİNDE ÖĞRENCİLERİN DİNLEME KUSURLARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI )

Author : Cafer ÇARKIT  , Abdulhamit KOÇOĞLU  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 856-886
    


Summary

This study focuses on the listening defects teachers observed in students in Turkish lessons. Determination of listening defects by teachers in the teaching process, their views on the reasons for these defects, and their practices and suggestions for eliminating these defects are the main issues in the research. The primary purpose of the study was to examine the listening defects seen as obstacles to the effective listening process in a cause and effect relationship. The study findings were evaluated within this framework. The model of the study is a case study, one of the qualitative research designs. In the study, a working group was formed in line with the spirit of the qualitative research approach. The relevant working group consists of 15 Turkish teachers working in the central districts of Gaziantep. 7 of the teachers in the study group are male, and 8 of them are female. Teachers have different professional experiences between 1 to 25 years. The research data were obtained by interviews. Due to the ongoing COVID-19 pandemic in Turkey, some of the interviews were conducted online. Content analysis, one of the qualitative data analysis methods, was applied in analysing the data obtained. According to the study findings, the speaker's interruption, inability to focus on the content listened to, and making noise during listening were determined as the most common listening defects observed by teachers in students. Lack of motivation, inability to determine the purpose of listening and indifference are the most frequently expressed concepts by teachers among the reasons for students' listening defects. It was concluded that teachers carried out applications such as including students in the listening process, making the listening process enjoyable, and adopting technological tools in the listening process to eliminate listening defects.Keywords

Listening, listening defect, teacher, practice, opinionAbstract

Bu çalışma öğretmenlerin Türkçe derslerinde öğrencilerde gözlemledikleri dinleme kusurlarına odaklanmaktadır. Öğretmenlerin öğretim sürecinde karşılaştıkları dinleme kusurlarının tespiti, bu kusurlarının sebeplerine ilişkin görüşleri ve bu kusurların giderilmesine yönelik gerçekleştirmiş oldukları uygulamalar ile önerileri araştırmada üzerinde durulan başlıca konulardır. Etkili dinleme sürecinin önündeki engeller olarak görülen dinleme kusurlarının sebep sonuç ilişkisi içerisinde incelenmesi araştırmanın temel amacı olarak belirlenmiş ve araştırmanın bulguları bu çerçevede değerlendirilmiştir. Çalışmanın modeli nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışmasıdır. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımının ruhuna uygun olarak bir çalışma grubu oluşturulmuştur. İlgili çalışma grubu Gaziantep ili merkez ilçelerinde görev yapmakta olan 15 Türkçe öğretmeninden oluşmaktadır. Çalışma grubunda yer alan öğretmenlerin 7’si erkek 8’i kadındır. Öğretmenler 1 ile 25 yıl arasında farklı mesleki deneyime sahiptir. Araştırmanın verileri görüşme yoluyla toplanmıştır. Türkiye’de devam eden COVİD 19 salgınına bağlı olarak görüşmelerin bir kısmı online olarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde nitel veri analizi yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre konuşmacının sözünü kesme, dinlenen içeriğe odaklanamama ve dinleme sırasında gürültü yapma öğretmenlerin öğrencilerde en çok gözlemledikleri dinleme kusurları olarak belirlenmiştir. Motivasyon eksikliği, dinleme amacının belirlenememesi ve ilgisizlik öğrencilerde görülen dinleme kusurlarının sebepleri arasında öğretmenler tarafından en sık ifade edilen kavramlardır. Öğretmenlerin dinleme kusurlarının giderilmesi amacıyla öğrencileri dinleme sürecine dahil etme, dinleme sürecini ilgi çekici kılma ve dinleme sürecinde teknolojik araçlardan yararlanma bağlamında uygulamalar gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir.Keywords

Dinleme, dinleme kusuru, öğretmen, uygulama, görüş