EFFECTS OF TEACHER EMOTIONAL LABOR ON JOB PERFORMANCE: MEDIATING ROLE OF JOB SATISFACTION
(ÖĞRETMENLERDE DUYGUSAL EMEĞİN İŞ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE İŞ TATMİNİNİN ARACI ROLÜ )

Author : Esra TÖRE    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 945-976
    


Summary

Emotions have had an essential place in the survival of humankind since their existence. Despite the importance of emotions in human life, it is not taken on the agenda for a long time in working life. This study aims to examine the impacts of teacher emotional labor on job performance and the mediating effect of job satisfaction. In the study, the relational screening model, one of the quantitative research methods, was used. The research was carried out by 345 teachers who work in twelve public schools on the European side of Istanbul. As the data collection tools, three different scales were used. The emotional Labor Scale has three dimensions as surface acting, deep acting, and genuine emotions. A brief form of the Minnesota Job Satisfaction Scale, consisting of 20 items, was used to measure job satisfaction. The work performance scale consists of four items. The research data were tested using hierarchical regression analysis and Sobel Test. Results of the study suggest that genuine emotions have a positive effect on job performance and surface acting has a negative effect on job performance. However, job satisfaction is not mediated these impacts. On the other hand, deep acting does not effect on job performance.Keywords

Job performance, emotional labor, job satisfaction, teacher.Abstract

İnsanlığın, varlığından bu yana hayatta kalmasında duyguların önemli bir yeri vardır. Duygular insan hayatındaki önemine rağmen, çalışma hayatında uzun süre gündeme gelmemiştir. Bu çalışma, öğretmenlerde duygusal emeğin iş performansı üzerindeki etkisinde iş tatmininin aracılık etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya İstanbul Avrupa Yakası’nda on iki devlet okulunda görev yapan 345 öğretmen katılmıştır. Veri toplama aracı olarak üç farklı ölçek kullanılmıştır. Duygusal Emek Ölçeği yüzeysel rol yapma, derinden rol yapma ve doğal duygular olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır. İş tatmininin ölçülmesinde Minnesota İş Doyumu Ölçeğinin 20 maddelik kısa formu kullanılmıştır. İş performansı ölçeği ise dört maddeden oluşmaktadır. Araştırma verileri hiyerarşik regresyon analizi ve Sobel Testi kullanılarak test edilmiştir. Araştırmanın sonucunda doğal duyguların iş performansı üzerinde olumlu etkisi olduğu; yüzeysel rol yapmanın ise iş performansını olumsuz etkilediği bulunmuştur. Ancak bu etkiler üzerinde iş tatmininin aracı rolü bulunmamaktadır. Derinden rol yapma ise iş performansını etkilememektedir.Keywords

İş performansı, duygusal emek, iş tatmini, öğretmen.